28 Een vijandelijk eskadron, dat van 708 Zuidelijk naar Tji- tjeuri was uitgeweken, werd door de inmiddels aangekomen di visie Mar. O.-Java overvallen en ingevolge beslissing van den scheidsrechter vernietigd. Bij het verder oprukken langs den grooten weg werd om 1.15 n. vuur ontvangen, ook uit geweerinitrs., uit den W. rand van Kadoe- gede. Terwijl een sectie W. Sr. deze afdeeling in front bezig hield, werd met 2 sectiën W. Sr. en C. 1 gedekt over Noesaherang aan gevallen. Het gelukte om 1 peloton roode Cav. met Mitrs. sectie en alle handpaarden op, de aloon-aloon te Kadoegede te verrassen, waarna onmiddellijk C. 1 werd doorgezonden naar kg. Nangka, met W. Sr. de N. rand van Kadoegedeh werd bezet en Cav. patrouil les uitgezonden werden via Nangka naar Koeningan en in N. W. richting naar Tjiherang. Daarna kwamen achtereenvolgens berichten binnen, dat Inf. XXI den Pr. Salam en Nangka had bezet, dat de voorhoede der 3e Brigade paal 28 had bereikt, dat de divisie Mar. O.-java te Baba kan 1 bivak zou betrekken en dat de vijand bezet had de lijn Ba- njoening Z. rand Tjipondok en met 2 bataljons Inf. met Veld- art. te Koeningan bivakkeerde. Van deze gegevens werd om 5.20 n. een verzamelbericht op gemaakt voor den commandant der blauwe Divisie, tevens onder mededeeling, dat Legercav. en W. Sr. zouden bivakkeeren te Ka doegede met W. Sr. op voorposten en dat het in het voornemen lag met het detachement Rauh Z. om den Pr. Salam heen naar den weg Tjilimoes Koeningan door te dringen in den rug van den vijand. Dit bericht werd 6 n. verzonden. Dienzelfden avond kwam nog de mededeeling binnen, dat een vijandelijk eskadron te Darma bi vakkeerde, terwijl om 7 n. de commandant van de 3e Brigade te Kadoegede aankwam en mededeelde, dat hij voornemens was op 22 September 's vijands rechtervleugel aan te vallen. c. Verrichtingen van de 3de Brigade. Het marschbevel, uitgegeven op 20 September 5 n. (Bijlage XXVII), werd naar aanleiding van het^bericht, dat het detachement Lutz was teruggegaan op Tjilowak, dat vijand. Cav. zich te Koe ningan bevond en de eigen verkennende Cav. den nacht door-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 38