36 van inf. XVI bij paal 23 om 1.5 n. werd bevolen om met 2 com pagnieën Inf. XVI, li/2 compagnie Inf. XII, de nog overgebleven Cav. van het verkenningsdetachement, 2 sectiën Mitrs. 1 sectie Art. en /2 sectie Genietr. den terugtocht te dekken, aanvankelijk door 1 compagnie met 1 sectie Mitrs. een opnamestelling te doen innemen op den heuvel N. van paal 23 en met 1 compagnie den grafheuvel W. van Koeningan W. te doen bezetten, totdat Inf. XI zou zijn teruggetrokken, en daarna als achterhoede te volgen. Een 3e compagnie van Inf. XVI werd naar Tjipager gedirigeerd om in vereeniging met de aldaar reeds tot een heele compagnie versterkte Art. dekking terug te trekken over Tjigoegoer Tjipari en verder in N. richting naar Djalaksana, teneinde de W. flank van de terugtrekkende Brigade te beveiligen. Aan de Genietr., die de vernieling der bruggen hadden voor bereid, werd opdracht gegeven deze te vernielen, zoodra de ach terhoede was gepasseerd. Aan de Art., waarvoor blijkens eene gelaste verkenning, geen geschikte stellingen aanwezig waren om het dekken van den te rugtocht te steunen, werd opgedragen nabij paal 20 in den Z. rand van Tjirandang stelling te nemen, teneinde vuur te kunnen bren gen op den vervolgenden vijand. Het stuk, in Z. O. Tjipondok op gesteld, werd om 12.20 n. door Mar. verrast en buiten gevecht gesteld. Ten slotte kreeg de Cav., waarbij geweermitr.-afdeelingen, de opdracht in den Z. W. rand van Poewilangoen een flankstelling in te nemen tegenover den vervolgenden vijand. Na ontvangst van het bericht, dat Inf. 2 XI op den heuvel N. van Banjoening uit W. en N. W. richting door een overniachtigen vijand werd aangevallen, kreeg de batterijcommandant van com mandant Inf. XI de opdracht de le batterij op den grooten weg in Tjipondok gereed te maken voor den afmarsch naar Koeningan. Inf. 1 en 3 XI kregen bevel in den W. rand van Tjipondok den terugtocht van de Art. en de Mitrs. te dekken. Compagniesgewijze werd onder dekking van de geweermitrs. en kleine Inf. afdeelingen teruggetrokken op Koeningan. De ge weermitrs. vielen daarbij in 's vijands handen; ook de sectie Art. in den Z. W. rand van Tjipondok.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 46