38 doeld pad door den vijand over eenige honderdtallen van meters, zwaar was versperd. Zoodra door den Brigadecommandant tot den terugtocht was besloten, kreeg de bezetting van Pr. Salam om 1.5 n. de opdracht terug te trekken op den heuvelrug N. van Pr. Salam en om 1.55 n. om terug te trekken op Koeningan. De /2 compagnie W. van Nangka, die de opdracht had den te rugtocht van de bezetting van Pr. Salam te dekken en aan te sluiten, zoodra die bezetting in N. richting zou zijn teruggetrok ken, heeft, toen zij door een overmachtigen vijand van uit het W. werd aangevallen, hiervan den commandant Inf. XII bericht ge zonden, welk bericht dezen echter niet heeft bereikt. Het gevolg hiervan was, dat de bezetting van Pr. Salam, welke slechts zeer langzaam was teruggetrokken, nabij den Z. rand van Koeningan stuitte op de achterhoede van Inf. XXI (vijand). Door de achterhoede van de le Brigade werd nog tegen dit ba taljon stelling genomen aan de N. O. zijde van de aloon-aloon te Koeningan. De bezetting van -6- 543, welke des morgens om 6.40 v. door 4 brigades Mar. zonder resultaat was aangevallen, had overigens geen aanraking met den vijand, totdat zij tegen 1 n. door de reeds gemelde colonne van uit het Z. werd aangegrepen. Om 12.30 n. werd de stelling ontruimd en een hoogterug 300 M. ten N. daarvan bezet. Tegelijkertijd met de ontvangst ten 1.55 n. van het door den. Brigadecommandant om 1.5 n. afgezonden bevel om terug te trek ken langs den aangegeven marschweg, werd deze hoogterug ont ruimd, van stelling tot stelling op Windoehadji teruggetrokken en voorts over Tjiporang, Tjiladja en Tjibapang naar Tjikasoh ge marcheerd. De compagnie, die den O. rand v.an Windoehadji had bezet, verdreef 10.20 v. een vijand. Cav. patr. (1), komende uit kampong Tawang, en 2.15 n. y2 esk. vijand. Cav. met geweermitrs., uit den zelfden kampong deboucheerende. Deze compagnie meldde nog om 2.45 n., dat vijandelijke Art,, soort en sterkte onbekend, stelling had genomen op den rug Z. van Tembong. (1) Deze patrouille vernielde daarop het draadloos station bij S. 328.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 48