39 Van de Brigadecav. (R. H. 3) werd dien dag geen enkel bericht ontvangen. Niettegenstaande uit bevel No. I (Bijlage XXI) bekend was, dat Kadoegede door vijandelijke W. Sr. was bezet, begaf zij zich, teneinde te voldoen aan hare opdracht, luidende:-„Verken van uit het terrein N. van paal 28 (W. van Kadoegede) sterkte en han delingen van eventueel langs den weg Tjipasoeng (paal 31) Kadoegede oprukkende vijandelijke troepen", van Koeningan (O) in de rich-ting van Kadoegede, van waaruit, zooals te verwachten was, vuur werd ontvangen. Van uit Tjipondok werd toen, N. W. marcheerende over Djirat, om 10.30 v. Tjiherang bereikt. Van uit den Z. rand van dezen kampong werd een vijandelijke colonne waargenomen, marcheerende van Djambar naar Tjihe rang, sterkte 2 compagnieën Inf. en 2 sectiën Mitrs. gevolgd door verbindingsrotten. Hiervan werd een bericht gezonden, dat den Brigadecomman dant niet bereikte. Het R. H. 3e esk, daarna in N. O. richting door Tjiherang mar- cheerend, werd onder vuur genomen en moest dientengevolge in W. richting uitwijken. Kort daarop werd het R. H. 3de esk. verrast door vuur van 1 pel. vijand. Cav., waardoor 50 verliezen werd geleden. Na een rust van 2 uur, in verband met den toestand der paar den, werd om 2.30 n. afgemarcheerd naar Djalaksana. Aan het voornemen van den Brigadecommandant om te Djalak sana den terugtocht te staken werd gevolg gegeven en in verband met het intreden van den rusttoestand mondeling de legering aan de troepen bekend gemaakt. 22 September 5 n. 23 September 5 n. rustdag. II. Blauw. a. Verrichtingen van het detachement LUTZ. Om 5.30 n. van 21 September werd het verdedigingsbevel voor

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 49