43 Daarop werd doorgemarcheerd via Longkewang naar Tjiroekein, fusschen welke twee punten een afdeeling Mar. W.-Java, komende van Tembong, werd ontmoet en vernomen, dat -ö- 543 bezet was door vijand. Int. met een sectie geweermitrs. Vervolgens werd ver binding gekregen met de 2de Brigade door een ontmoeting met een patr. van de verkennende Cav. en ten slotte met het detache ment Visscher (10.15 v.). Om 10.25 v. werd van deze onmoetingen en ingewonnen be richten kennis gegeven aan den Divisiecommandant (ontvangen 12.20 n.). Om 1.15 n. passeerde het bericht van een patr. van de verken nende Cav. der 2de Brigade, dat Windoehadji om 9 v. bezet werd door vijandelijke Int. en dat de patr. 's vijands draadloos station te S. 328 vernield had. Voorzien van de noodige aanteekeningen werd dat bericht aan den commandant 2de Brigade doorgezonden. Ten einde den toestand te Koeningan te klaren, werd in die rich- ting opgerukt; om 1.45 n. werden Inf.patrouilles uit Tawang ver dreven en vastgesteld, dat O. rand Windoehadji door vijand bezet en voorgelegen brug versperd was. Vervolgens werd naar kg. An- tjaran gemarcheerd en vandaar om 2.35 n. patrouilles uitgezonden naar Tjidoho 1 en via Tjipedes naar Tjilowak, beiden tot waar neming grooten weg Koeningan Tjilimoes. Om 4.15 n. werd het bivak betrokken te Tjipedes. Tusschen 4 en 5 n. kwamen de berichten der uitgezonden patrouilles binnen, waarin vermeld, dat om 3.35 n. zich geen vijand bevond tusschen pl. 19 en 20 op en ten O. van den grooten weg Cheribon Koenin gan, dat op dat uur een vijand, colonne, sterk zt 1 bataljon Inf., 1 eskadron Cav., 1 batterij Art. en een Treinafd. met het hoofd pl. 19 in N. richting passeerden en dat de brug over de Tjiporang in N. rand Tjidjohol door een sectie vijand. Inf. was bezet. d. Verrichtingen van de Wielrijders-Strijders en divisie Marechaussee Oost Java. Aan de W. Sr. en divisie Mar.-O.-Java was bevolen om Kadoege- de vast te houden, totdat de 3de Brigade zou zijn opgerukt; daarna zouden de W. Sr. zich weer moeten aansluiten bij de Legercav. te Sindangbarang.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 53