45 Om 4 n. werd pi. 23 bereikt, trad de rusttoestand in, waarna te Koeningan kwartier werd betrokken. Met 6 brigades Mar. O.-Java was inmiddels van uit Z. O. rand Tjipondok het voetpad gevolgd langs de Tjisenggaroeng; hierbij sloten zich aan 4 brigades Mar. W.-Java, die zich bevonden in den kg. (op de kaart zonder naam) ten Z. van Koeningan en die de voorhoede vormden van Inf. XXI. Gezamenlijk rukten de veree- •nigde brigades, gevolgd door Inf. XXI, zoo snel mogelijk op naar Koeningain, stelden achtereenvolgens 4 sectiën Inf. buiten gevecht, namen op de aloon-aloon te Koeningan een Mitr. in beslag, namen aldaar 's vijands achterhoede onder vuur en openden ten slotte een snelvuur op een groote afd. Inf., die in gesloten marschformatie uit W. richting Koeningan naderde langs den grooten weg, waar door die afd. genoodzaakt was met vermijding van die plaats door het terrein in N. richting naar Tjirandang terug te gaan. Inmiddels was het 4.15 n. geworden en werd op last van den Divisiecommandant naar Tjipager gemarcheerd en aldaar bivak betrokken. e. Verrichtingen van de 2de Brigade Van het detachement Visscher marcheerde Inf. II om 7 v. af en de Bergbatterij, op verzoek van haren commandant, met een Inf. dekking om 7.30 v. Beide afdeelingen bereikten, elkaar onmid dellijk volgend, om 10 v. Tjiniroe. Hier werd bericht ontvangen, dat de vijand den Pr. Salam bezet had, welk bericht aan comman dant 2de Brigade werd doorgezonden. Het detachement Visscher, dat opdracht had zich onder de be velen te stellen van den Majoor Lutz, ontving te Tjiniroe diens bevel het hoogtepunt 650 en de hoogte W. daarvan te bezetten met de Art. nabij -ó- 650. Ook dit bevel werd doorgezonden aan den commandant der 2e Brigade. Verder doormarcheerende werd Noord van Tjiniroe de Legercav. ontmoet, wier commandant inlichtingen verstrekte omtrent den al- gemeenen toestand en mededeelde, dat de Pr. Salam reeds door de eigen partij bezet was en dat' de 3e Brigade voornemens was een aanval te doen in O. richting. Kort daarop deelde een Mar.-patr. W.-Java mede, dat -6- 543 bezet was door 2 compagnieën vijand.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 55