46 Inf. met een sectie geweermitrs. Hierop besloot de detachements commandant zoo spoedig mogelijk de stelling bij -6- 543 aan te vallen. Middels vlaggen kon steeds verbinding met de Art. worden gehouden. Daar waar het rijpad zich ten Z. O. van -6- 650 naar het O. buigt, werd een goede opstellingsplaats voor de geweer mitrs. gevonden, van waaruit die van den vijand zichtbaar waren. Ook de Art. kon deze onder vuur nemen. Te 1.30 n. werd -6-543 door Inf. II bezet en daarna ook de voorliggende hoogterug in bezit genomen. Nadat om 2.30 n. het detachement Visscher zich aldaar yereenigd had, werd naar Koe- ningan opgerukt, aldaar de 3e Brigade aangetroffen en bivak betrokken. Het gros der 2de Brigade marcheerde om 7 v. van Rantjah af en bereikte om 7 n. Tjiniroe, alwaar bivak werd betrokken. Voor den afmarsch werd nog aan den commandant der voor hoede opgedragen om de paden van Soebang naar het N. O., N. en W. door Cavaleriepatrouilles te laten verkennen, terwijl verder de op den marschweg uitkomende paden door groepen Inf. moes ten worden afgesloten om waarneming der colonne en Treinen door den vijand te beletten. Deze groepen zouden na volbrachte taak aansluiten achter den Vpl. T. Behalve het binnenkomen der hiervoren vermelde berichten van het detachement Visscher ge beurde er dien dag overigens geen bijzonders. f. Verrichtingen van de 3e Brigade. Den 21 sten September 9 n. werd het marschbevel uitgegeven voor den volgenden dag, welk bevel naar aanleiding van de daar na ingekomen berichten in den ochtend van 22 September vóór den afmarsch werd aangevuld (Bijlage XXXIII). Punt 4 van dit bevel was het omtrent den vijand bekende be richt van het terugtrekken van 1 eskadron Cav. in de richting van Darma; de compagnie, die op 22 September over die plaats mar cheerde, slaagde om 9 v. er in een gedeelte van het vijandelijk eskadron, waaronder den commandant, buiten gevecht te stellen. Nadat van het detachement te Kadoegede (W. Sr. en divisie Mar. O. Java) de noodige inlichtingen waren ingewonnen omtrent

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 56