49 Op 22 September te 10 n. kwam van den Leider het volgende bericht binnen. ,,Het vijandelijk detachement van de Mauritsbaai blijft met een teel zijner troepen in de lijn Maratiga Kalipoetjang stand hou den. Het detachement Tjilatjap* demonstreert daartegen. De vijandelijke hoofdmacht, hoogstens 2 Brigades sterk, bezette heden Legok en Tjonggeang. Onze 4de Brigade* trok, na eenigen tegenstand te hebben geboden Oostelijk van Paseh, in goede orde op de Soemedangstelling terug, eenige afdeelingen in het voor terrein van die stelling achterlatende. Alle beschikbare, geoefende reserves worden ter versterking van de Soemedangstelling daarheen opgezonden. Vooruitgeschoven troepen van de 1ste Brigade* ontruimden, bij het oprukken van een vijandelijke macht van minstens 1 Brigade sterk, de Sangiang Beu- heung, waarna de vijand Tjadasngampar en Soedapati bezette. Het detachement Batavia*, met uitzondering van de 2 compag nieën bij Telaga*, marcheerde nog hedenmiddag af naar Tjileng- krang. De vijandelijke cavalerie bij Madja houdt het terrein ten Zuiden van die plaats vast. De 2 compagnieën van het detachement Ba tavia* hebben een stelling ingericht ten Noorden van Kg. Sitoesari en bestoken de vijandelijke cavalerie voortdurend met gecombi neerde cavalerie en infanterie afdeelingen. De vijandelijke afdeeling bij Djatibarang verjoeg onze vrijwil- ligers*-afdeeiingen en bezette de bruggen bij die plaats". 23 September. 1. Rood. Verrichtingen van de 1ste Brigade na 5 n. Het bevel voor het betrekken van de gevechtsvoorposten, dat in werkelijkheid den 22sten September bij paal 21 N. van Koeningan om 3 n. zou zijn uitgegeven, werd te Djalaksana den 23sten Sep tember om 4 n. uitgevaardigd (Bijlage XXXVI). Naar aanleiding van de uit Legok den 23sten September 6 n. uitgevaardigde instructie (Bijlage XXXVII) voor den commandant Ind. Milt. Tijdschrift. 4

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 59