51 grooten weg, tenzij de tactische toestand noopte tot teruggaan over Bindangbarang en Singkoep. Van de officierspatr. Rantjah werd nog bericht ontvangen, dat 22 September 7 v. 1 bataljon vijand. Inf. in N. richting van Soebang naar Pinara oprukte en dat nog meerdere afdeelingen werden waar genomen, toen de patr. werd verdreven. II. Blauw. Van 22 September 4 n. tot 23 September 5 n. werd de oorlogs toestand opgeheven. Op laatstgenoemd uur moesten de voorposten uitgezet zijn en konden weer ondernemingen tegen den vijand worden begonnen. Van Inf. XXI kwam een compagnie op voorposten te Goenoeng- keling om 5 n. van den 23sten September; bij aankomst aldaar werd een bataljon Int. opgemerkt, dat naar dat punt marcheerde. De scheidsrechter besliste, dat de blauwe compagnie terug moest, maar dat Inf. XXI met de 2 divisiën Mar. tot den aanval op Goe- noengkeiing konden overgaan. Dit geschiedde dan ook. De Divi siecommandant had inmiddels order gegeven Inf. XIII als steun den aanval te doen medemaken; dit laatste bevel werd door den oudsten scheidsrechter opgeheven, aangezien aangenomen werd, dat Inf. XIII in hoogst vermoeiden toestand te Koeningan was aangekomen. De aanval van Inf. XXI werd beschouwd als te zijn afgeslagen, en trok dit bataljon met de divisiën Mar. terug naar Tjigoegoer, alwaar bivak werd betrokken met afsluiting van de wegen naar het N. W., N. en O. Van de divisiën Mar. waren echter 5 brigades niet meer te be reiken en hebben deze den geheelen nacht den vijand geharce- leeid. In den nanacht van 23 op 24 September werd van die af- deeüng bericht ontvangen, dat zij y2 peloton Cav. met 1 com pagnie Inf. in Padjambon had overvallen; hiervan was /2 com pagnie Inf. naar Paloetoengan uitgeweken; voorts dat zij Gan- dasoli, waarin 1 compagnie Inf., had overvallen en Goenoeng- keüng door 1 compagnie Inf. bezet had bevonden. Inmiddels was de Cav. ter verkenning uitgegaan. Deze afdee lingen stelden vast, dat het kampongcomplex Djalaksana door den vijand bezet was met voorposten in den Z. rand Kroetjoek 1 Tjikasoh. Wegens gebrek aan tijd bij het invallen van de

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 61