68 Depok en in den N. rand van Sindoeredja, konden de voorposten- om 7 v. ongestoord terugtrekken en de marschcolonne formeeren. Omstreeks 7.15 v. drong de vijand in gevechtsformatie a cheval van den grooten weg op, doch werd gestuit in zijn voorwaartsche beweging door vuur uit de opnamestelling en Art. vuur. Nadat ook de Art. omstreeks 8.30 v. was afgemarcheerd, volgde de bezetting van de opnamestelling als achterhoede. Intusschen had de le batterij een vooraf verkende stelling in genomen op den heuvelrug juist N. O. van Bagong, voorloopig als bewakingsstelling tegen de strook, in het O. begrensd door Salam, in het W. door Tjipinang 1. De 2de batterij ontving de opdracht eene van vroeger bekende stelling in te nemen in den Z. O. rand van Tjireres bij paal 4 om het afdalen door den vijand van de heuvels bij paal 7 te vertragen. 1 Compagnie Inf. XII, welke in Beber 1 als Art.-dekking had ge fungeerd, kreeg opdracht een opnamestelling in te nemen bij Tji reres. Toen het bleek, dat de vijand slechts langzaam achtervolgde en dat zijne verwachte omtrekking van den linkervleugel der ach terhoede uitbleef, besloot de Brigadecommandant, op het bericht, dat de 4de Brigade en het detachement Djatibarang te Dawoean waren aangekomen, nog een poging te wagen, om in afwijking van het aanvankelijk plan, het heuvelterrein bij paal 8 te behouden. In verband hiermede kregen Inf. XX, Inf. 4 XVI (welke in de stel ling bij Bagong als Art.dekking had gefungeerd) en 1 sectie. Mitrs de opdracht stelling te nemen ter hoogte van pl. 8 ter weerszijden van den grooten weg. Aan Inf. XI bij paal 6 werd 9.45 v. de opdracht gegeven den R. vleugel van Inf. XX te verlengen, met ombuiging naar het N. De 2de veldbatterij kwam met 1 sectie in stelling 100 M. ach ter den L. vleugel van Inf. XX, van waar zij dit bataljon rechtstreeks steunde tegen vijand. Inf. en Mitrs.; de 2de sectie kwam in stelling W. van den grooten weg, van waar zij vuurde op vijandelijke Art. in Sawardadi en op Inf., welke over de sawah's W. van den groo ten weg voorwaarts ging. Voorts werden nog aangetrokken naar paal 8 twee compagnieën Inf. XVI, terwijl aan Inf. XII en 1 compagnie Inf. XVI met 2 sectiën Mitrs. de opdracht was gegeven stelling te nemen in den Z. W.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 78