69 rand van den kampong Z. W. van paal 4 op den weg Kalitan- djoeng Tjonrberan. Tegelijkertijd, 9.55 v., werd den commandant der 4de Brigade opgedragen met zijn troepen het offensief aan te zetten richting Plered Soember Tjikadoe, waarbij de 1ste Brigade zou steu nen van uit de stelling bij paal 8 en c. q. door offensief van uit Tjonrberan, Z. waarts. Om 10.30 v. begon de vijandelijke aanval zich te teekenen, zoo dat om 10.50 v., toen de vijand zoowel in front als op den R. vleugel kracfitig aanviel, de troepen bij paal 8 moesten worden terugge nomen tot tusschen paal 7 en 8. Toen de vijand 5 bataljons Inf. en eenige batterijen in wer king had gebracht, moest wederom worden teruggetrokken op 500 M. N. van paal 7. Intusschen waren Inf. 1 en 2 XVI aangekomen bij paai 6 en had den stelling genomen in het hooge terrein ten Z. van paal 6 ach ter en buitenwaarts van den R. vleugel van Inf. XI. Om 11.50 v. gaf de Brigadecommandant het bevel aan Inf. Xlf om met 1 sectie Mitrs. te marcheeren naar Tjomberan en van daar Z. waarts en O. waarts, teneinde een aanval te doen op 's vijands L. vleugel. De 2de batterij moest vuur kunnen brengen op het terrein tus schen den grooten weg en de K. Tjideng, hetgeen van uit de stelling bij Tjireres mogelijk bleek. Door de overmacht des vijands moesten Inf. XI en XX wijken en namen zij opnieuw stelling ten O. van de 2 compagnie├źn Inf. XVI. Ten slotte moest wederom worden teruggetrokken, hetgeen on der dekking van 1 compagnie Inf. XX bij paal 5 en 1 compagnie Inf. XI bij Tjiperna, gesteund door de bij Tjireres in stelling staan de batterij, kon geschieden. Inf. XI kreeg toen opdracht door te marcheeren naar Cheribon en daar tusschen P. 334 en Tjangko! stelling te nemen. Aan de le batterij werd opgedragen in den N. W. rand van Che ribon, ten O. van het benzinedepot (pl 2) in bewakingsstelling te komen tegen de Z. waarts daarvan gelegen sawahvlakte, onder dekking van het 2de esk. Het XXste bat. nam stelling in Z. rand Tjireres a cheval van den grooten weg.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 79