74 bericht, dat deze den vijand hadden teruggedreven en in Z. rich ting zouden vervolgen. In afwachting van de werking van deze versterkte flankdekking werd in kampong Soember haltgehouden en de voorhoede (toen 3 coinpagniën Inf. IX en 1 sectie A.) opgedragen stelling te nemen in den Z. rand van Babakan, teneinde een mogelijk optreden van den vijand uit Z. richting tegen te gaan. Toen evenwel na korten tijd niets werd gemerkt van het optre den van de linkerflankdekking O. van de Tji Pagger, werden 1.20 n. 2 compagnieën van Inf. XIV over de Tji Pagger gezonden 300 M. N. van de brug) en de vijand op den O. oever ver dreven, waarna werd overgegaan tot herstellen van de brug (2 n.). Zooals later bleek; was de linkerflankdekking van de R. colonne, instede van uit Pedjambon over Oegoenoeng naar Soember te marcheeren, Z.-waarts opgerukt en zoo gekomen achter de L. colonne. Deze colonne was zonder ontmoeting met den vijand te hebben gehad over Kemlaka in de richting van Sendang 1 opgerukt. Te 12.55 n. werd gestooten op vijandelijke Mar. afdeeiingen, opge steld in den N. W. rand van Sendang 1 en deze teruggedreven. Ongeveer te 2 n. gekomen op den viersprong in Sendang, ge'ukte het nog een compagnie blauwe Inf. buiten gevecht te stellen, waarna verband met de R. colonne werd gezocht. De achter de L. colonne volgende linkerflankdekking van de R. colonne marcheerde daarop in de richting Soember, doch werd nog O. van paal 7 op de hoogte gebracht van het voornemen van den Brigadecommandant om O. waarts op te rukken en kreeg opdracht halt te houden en de hoofdmacht in te wachten (2.15 n.). Te«2 n. bevond zich aldus de geheele 4de Brigade in de lijn Soember Sendang en wel Inf. IV, Inf. 3 IX, Inf. 3 XV, 2 com pagnieën Inf. XIV, M. 4 en de sectie G. ten Oosten, en 3 com pagnieën Inf. IX, 3 compagnieën Inf. XV, 2 compagnieën Inf. XIV, benevens de geheele Art., ten Westen van de Tji Pagger. (De halve compagnie Inf. XV, door het detachement La Lau op den weg Wonokerto Soember achtergelaten, had zich intusschen bij haar bataljon aangesloten.) Ook de Cav. van dat detachement (door aantrekking van enkele patrouilles thans 1(4 peloton sterk) meldde zich 1.30 n. te

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 84