78 - door de mededeeling, dat de vijand zijn stelling Z. rand Beber 2 Tjidilim en voornoemde Art. stelling had ontruimd. Deze lijn werd tegen 8.45 v. bereikt, alwaar bleek, dat de tegenpartij den grooten weg over een lengte van 150 M. zoodanig had versperd, dat de voorwaartsche beweging 3 uur moest worden gestaakt. Door het bevel van den colonnecommandant aan Inf. XIII gegeven om een weg aan te leggen door kampong Beber werd door den scheids rechter het oponthoud gebracht op J/2 uur. Om 9 v. werd bij de R. colonne van den Divisiecommandant het bericht ontvangen, dat de M. colonne 8.30 v. Soembakeling had bereikt en zou doormarcheeren naar Sindangkempeng. Laatstgenoemde colonne had eerst met haar Cav., en nadat deze was uitgeweken, met de voorhoede eenige malen aanraking gehad met een peloton vijandelijke Cav. voorzien van geweerrnitrs. Deze Cav. werd echter voor goed verjaagd. In Patalagan voegde zich de Divisiecommandant bij de colonne. Te 9 v. werd aan commandant Inf. II opdracht gegeven Sarewoe te bezetten en over Pagedangan en Bagong verbinding te zoeken met de R. colonne. Zoo snel mogelijk werd door Inf. II opgerukt naar den N. rand van Sarewoe, van uit dien kampong een sectie naar Pagedangan gezonden, met opdracht voor het geval zij geen vijand mocht ontmoeten een brigade naar Bagong te zenden tot het zoeken van verbinding met de R. colonne. Aan dit laatste gedeelte der opdracht werd niet voldaan. In den N. rand van Sarewoe aangekomen, stuitte de spits op vijand. Inf.; met behulp van den voortroep werd deze in N. rich ting teruggedreven en op korten afstand onder geweermitr. vuur genomen. Aan de twee sectiën Inf., die den terugtrekkenden vijand vervolgden, werd opgedragen den uitlooper N. van Pagedangan bezet te houden, terwijl 3 sectiën Inf. werden gedirigeerd naar den O. rand van dien kampong. Deze afdeelingen bereikten zon der noemenswaardigen weerstand hunne opstellingen. Ook de brigade, welke naar den grooten weg in Bagong was gezonden, had geen aanraking met den vijand. Inmiddels vermeende de bataljonscommandant hevig geweer vuur te hooren uit de richting van T. 166 (paal 7), waaruit opge maakt werd, dat de R. colonne N. van paal 8 op ernstigen tegen stand stuitte. Op dat oogenblik passeerde den bataljonscomman-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 88