dant echter een bericht, gericht aan den commandant der M. colonne, waarin de melding, dat de 3de Brigade te 9.30 v. met den voortroep p.1. 9 had gepasseerd. Uit de richting van de M. colonne werd Art.-vuur vernomen (10.15 v. vuuropening bij kg. Tarikkolot). Aangezien er geen ge weer- noch mitrailleurvuur uit die richting gehoord werd, nam de commandant van Inf. 11 aan, dat het Art.-vuur diende tot onder steuning van de R. colonne. Meenende deze colonne het best te kunnen helpen door in N. richting' op te rukken, werd zonder aan de opdracht uitvoering te geven om verbinding met de R. colonne te zoeken, daartoe om 10.40 n. overgegaan, nadat de sectie te Pagedangan was aange trokken. Gemarcheerd werd via Sarwadadi naar Plaossan. Toen de spits den Z. rand van dien kampong naderde, kwam een offi cier van den staf van den Divisiecommandant mededeelen, dat de AA. colonne Sarwadadi nog niet bereikt had, dat bij het overtrek ken van de sawah naar Plaossan het bataljon hevig vuur had ontvangen van uit de richting paal 7. Een verbinding met de R. colonne, welke verbinding volgens de verstrekte opdracht had moeten worden gezocht, was nog niet verkregen. De voornemens van den Divisiecommandant kennende, werd door voornoemd of ficier den commandant van Inf. 11 in overweging gegeven naar Sarewoe terug te keeren en gevolg te geven aan de opdracht. Dit geschiedde, waarop Inf. II om 12.5 n. Bagong aan den grooten weg bereikte. De R. colonne had inmiddels de marschcolonne wederom gefor meerd en de marsch voortgezet, waarna spoedig eenige berichten binnenkwamen, waaruit kon worden afgeleid dat ter hoogte van Bagong wederom weerstand zou worden ondervonden. Zulks bleek ook inderdaad het geval. De voorhoede ondervond ter hoogte van -ó- 204 zooveel weerstand, dat zij niet eerder voorwaarts kon gaan dan, nadat 2 compagnieën, ten W. van den grooten weg door het bedekte terrein oprukkende,.'s vijands stelling (bij pl. 8) uit W. richting hadden aangegrepen en bovendien 2 sectiën Mitrs. in werking waren gebracht. Het bleek later de achterhoede van den vijand te zijn geweest, want kort daarop (10.15 v.) (l) bleek 79 D O (1) Op dat oogenblik greep ook de Art. der M. colonne hier in.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 89