- 73 - Inleiding op- en beschouwingen over ter bescher ming tegen strijdgassen te nemen tactische maatregelen en in verband daarmede eventueel te treffen voorzienigen. Het gebruik van rook en nevel in het algemeen in Indië. Idem. (Het tactisch gebruik van rook en nevel). Bescherming van legerpaarden tegen de nadee- lige gevolgen van chemische strijdmiddelen. Gasmaskervullingen. Het gasmasker voor de tropen. Het gasmasker voor het Nederlandsch-Indische leger. De geneeskundige formatie voor de behandeling en het vervoer der gaszieken te velde. De plaats van gifgassen temidden der andere str ij dmiddelen. Beschermende kleeding tegen blaartrekkende strijdgassen. Motieven, welke geleid hebben tot de construc tie van het gasmasker A. Een nieuwe inrichting voor het geven van signa len tijdens het dragen van het gasmasker in beschermingsstelling. 1932 '365 De doordringbaarheid van mosterdgas en lewisiet in verschillende stoffen. 1932 741 Historisch overzicht van het ontstaan en de ont wikkeling der gasmaskers tot den huidigen vorm van ons gasmasker A. 1932 847 Oorlogsgassen uit den na-oorlogstijd en de moge lijkheid van het gebruik van nieuwe gassen in de toekomst. 1932 1074 Zorg voor gaszieken. 1933 140 De medische verzorging van gaszieken. 1934 879 Gasmaskers. 1934 1188 KRIJGSGESCHIEDENIS (w.o. korpsgeschiedenissen). Russisch Japansche oorlog. Landingen der Japanners in den Russisch-Japan- schen oorlog 19041905. 1926 85 1928 665 - 753 895 1929 1929 51 131 1929 1929 1930 230 896 -1143 74 -117 1930 447 1930 685 1930 785 1931 267 1932 21 Oorlog 1914—1918. De veldtocht in Zevenburgen, (vervolg) 1925 1

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Stelselmatig Geordende Inhoudsopgave van het Ind. Militair Tijdschrift | 1935 | | pagina 81