139 gemaakt, dat onzes inziens Willem 1 niet belegerd zou worden, en daarop gevraagd, waarvoor dient die vesting dan? Wij hebben echter gezegd, dat het mobile leger wel zou waken voor eene geregelde belegering, en be doelden daarmede, dat de vijand het wel niet zou wagen, loopgraven aan te leggen, batterijen op de domineerende hoogten te bouwen enz. liet eeuige wat men, bij eene voldoende mobile legermacht, te vreezen heeft, is, naar onze meening, een stormenderhandsche aanval. Daarvoor had nu de vesting wel met minder kosten gebouwd kunnen zijn dan thans, maar dit is nog geen reden om haar af te keuren. K.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Militair Tijdschrift | 1870 | | pagina 146