17 De officieren van het staande leger en van den landwehr; De gepensioneerde officieren De officieren, die, non-actief zijnde, evenwel verplicht blijven zoo noodig, weder plaats in de gelederen te nemen ("x") De officieren, die den dienst hebben verlaten, met vergunning de uniform te blijven dragen. Heeft de rechtbank van eer eenmaal haar vonnis uitgesproken, zoo kan daarin door niemand verandering gebracht worden. Omtrent handelingen of overtredingen, door een enkel officier bedreven, kan het vonnis zijn: vrijspraak, vermaning, stelling op non-activiteit, ontslag uit den dienst, of detentie binnen eene vesting, voor den tijd van zes weken tot zes maanden. De vonnissen omtrent geschillen of beleedigingen van officieren onderling, zullen behandeld worden onder X en volgende. Op officierendie niet tot het staande leger behooren (zooals die van deu landwehr, de uit den dienst ontslagene en gepensioneerde officieren) zijn nog twee andere straffen van toepassing, namelijk: het intrekken der vergunning om de uniform te dragen en de last, eene andere woonplaats te kiezen. III. Samenstelling der Rechtbank van eer voor subalterne officieren. In de rechtbank van eer over kapiteins, le en 2e Luitenants zullen officieren zitting nemen, die tot een zelfde regiment of tot een op zich zelf staand bataillon of korps behoorende rechtbank staat onder het toezicht van den korps-kommandantdie tevens bevoegd is te gelasten dat eene zaak onderzocht worde door eenen raad van eer, welke door hem benoemd wordt, even als een bevelhebber van een legerkorps het recht heeft eene instructie omtrent gewone militaire delicten te gelasten of le schorsen. IV. Raad van eer. Bij elke rechtbank van eer behoort een raad van eer, waarvan de leden bij meerderheid van stemmen voor één jaar worden gekozen. In gevolge kabiuets-order van den Se. October 1860, zal tot naderen last de oudste officier van iederen rang lid zijn van den raad van eer. De raad van eer over subalterne officieren is zamengesteld uit één ka pitein, één le en één 2e luitenant. Bij de regimenten infanterie heeft elk bataillonen bij het wapen der '2 Hieronder verstaat men officieren, die voor het eindigen van 12-jarigen diensttijd, den dienst hehbeu verlaten, doeli die in oorlogstijd kunnen opgeroepen worden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Militair Tijdschrift | 1870 | | pagina 24