Hijdie na onderzoek dezer omstandigheden mocht blijken aanleidende oorzaak te zijn geweest tot het tweegevecht, zal eene straf ondergaan, die tweemaal zwaarder is dan die waartoe de tegenpartij zal veroordeeld wordenvoor het geval dat eene der partijen ten gevolge van het gevecht is overledenen het is gebleken dat de overgeblevene de aanleiding heeft gegeven tot het gevecht, zoo zal deze, als er geene verzachtende omstan digheden bestaan, behalve met detentie binnen eene vesting, ook gestraft kunnen worden met stelling op non-activiteit. Mogt het blijken dat de overblijvende geene aanleiding heeft gegeven tot het tweegevecht, zal zijne straf, onder bijzondere verschoonende om standigheden, kunnen teruggebracht worden tot detentie binnen eene vesting voor den tijd van zes maanden. XVIII. Bijzondere gevallen. Wanneer het tweegevecht heeft plaats gehad zonder kwaad opzet en ten gevolge van de bijzondere positie, waarin de officier verkeert, en daarbij geene verwonding is geschied, terwijl beide partijen zich ridderlijk hebben gedragen, zal, wanneer er geene enkele verzwarende omstandigheid bestaat, de afdeelingskommandant hen disciplinair straffen. f Ingevolge een koninklijk besluit van den 2den Augustus 1860 kan die disciplinaire straf ook opgelegd worden, zelfs wanneer de betrokken offi cieren de zaak niet in handen hebben gesteld van den raad van eer en alzoo de beslissing van de rechtbank van eer niet hebben ingeroepen, mits bij het tweegevecht gebruik is gemaakt van den sabel in plaats van het pistoolen de zaak zich heeft voorgedaan onder de omstandighedenver meld in de vorige alinea. XIX. Onschendbaarheid van de Rechtbank en den Raad van eer en van den Raad van toezicht bij het tweegevecht. Een ieder die ten gevolge van een door de rechtbank van eer geslagen vonnis, of van eene beslissing genomen door den raad van eer of door den raad van toezicht bij het tweegevechttwist zoekt met een der be trokken leden, zal gestraft worden, als had hij zich schuldig gemaakt aan weigering van gehoorzaamheid in dienst aan een meerdere. XX. Verdere toepassing der vorengenoemde bepalingen. Het hierboven behandelde is van toepassing op officierendie het twee gevecht houden, of getuigen zijn, dan wel de uitdaging overbrengenook voor de volgende gevallen le. Indien het tweegevecht plaats vindt tusschen een officier en een militair beneden dien rang, of burger. (Deze laatste zal terecht staan 26

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Militair Tijdschrift | 1870 | | pagina 33