382 de terechtwijzingen van hen, die in staat zijn formatie, statistiek enz. in haar geheel te raadplegen, zullen niet achterblijven. Om aan te vullen wat aan de officiéele gegevens van de ons bekende statistiek ontbreekt, nemen we onze toevlucht weder tot den X van hel v. IV. I., dat in het Novembernummer de volgende gegevens bevat De feitelijke formatie telde in 1864, behalve 1313 Europeesche officie ren, voor geheel Indië: Europeanen11727 Afrikanen545 Amboiuezeu en inlanders 15197 Totaal. 27469 onderofficieren en manschappen Luidens de voorschriften mogen de Buitenbezittingen hiervan bij drei gend oorlogsgevaar niet meer dan ruim 200 officieren en 7000 man be houden; dus blijven er voor Java over ruim 20000 man. Verder worden nog in rekening gebracht, bij het op voet van oorlog brengen 30 man per inlandsche kornpagnie1440 (f) Rustende pradjoerits1100 Contingent van de inlandsche vorsten3000 Kavallerievensterking door de troepen der inlandsche vorsten en djaijangs900 Artillerieversterking956 Sappeursversterking7 j 2 Totaal. .8108 Zoodat men op ruim 28000 man zoude komen, hoewel X als totaal cijfer 24052 opgeeft. Volgens formatie waren er in 1864 530 artillerie- en u23 kavallerie- Deze gegevens verschillen weder van die van de Roo. Zou de redactie van het tijdschrift het leger niet kunnen inlichten, wat eigenlijk de juiste cijfers zijn? Dat we, even als X doet, de feitelijke formatie nemen, en niet de fantastische of organieke, waarbij nog ruim 11000 man pradjoerits in rekening worden gebrachtzal niemand bevreem den, daar het zeker is dat we die troepen nooit zullen krijgen, voordat Java cr geheel.anders uitziet en van den oorlog tegen onzen Kuropcesehen vijand ecne nationale zaak maakt. (t) Wij twijfelen er niet aan, oi het door X gegeven cijfer 1440 zal wel juist zijnmaar dat komt overeen met 48 koinpagniën. We verkeerden in het denkbeeld, dat alleen de veldbataillons die 30%man zouden krijgen, en dan nog wel alleen dc 10 bataillons van Java. die niet tot de zoogenaamde keurbataillons behooren. ls hieronder de batterij van Matig koe Negoro begrepen!-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Militair Tijdschrift | 1870 | | pagina 389