501 te hebben, doch voor telegraphiechrouometrie en torpedo's bijv. zijn meer dan oppervlakkige denkbeelden van èlectriciteit noodig. We zouden daarom de natuurkunde uitgebreider willen hebben, liefst volgens eene populaire handleiding. Aan scheikunde durven wij niet te denken, hoe noodig ook bij de technische artillerie, tenzij er mogelijkheid zoude zijn, dat de scholieren in het laboratorium alhier van een' deskundige onderwijs konden ontvangen. Het officiers-examen zouden we bij eenen geregeld cursus met overgangsexamen niet over al de vakken laten loopeumaar alleen over de studiën van het laatste jaar, de artillerie in haren geheelen omvang, beneveng alle reglementen. Ue belangrijkste verbetering echter voor de artillerie-school zoude meer onderwijzend personeel zijn; algemeen wordt het onbestaanbare van goed onderwijs onder één instructeur erkend; we behoeven er dus hier niet op te wijzen. Vergelijk ten overvloede eens het onderwijzend personeel en i!e te onderwijzen vakken van de militaire- en van de artillerie-school waarom zoude het onderwijs voor den in lndië op te leiden artillerie officier niet even goed mogen zijn? Alhoewel er op de artillerie-school in verhouding tot de militaire school maar weinig élèves zijn, zoo beduidt dit weinig, daar de voordracht of mondelinge repetitie voor eene klasse van b. v. 3 of 20 personen toch dezelfde blijft. Wij begrijpen zeer goed, dat de artillerie-school niet op den voet kan gebracht worden van de militaire school, doch daarom behoeft men niet in een ander uiterste te vervallen. Wij zouden voor den wetenschappelijken cursus twee officieren willen hebben, terwijl bovendien aan het le en 2de jaar de exercitiën en reglementen door bepaald aangewezen officieren der veld- en vestingartillerie onderwezen moeten worden; natuurlijk zullen die scholieren veeltijds met den troep mede kunnen exerceeren. Wij vleien ons dat de school, op deze wijze georganiseerd, officieren zal kunnen leveren, die niet zoo veel bij hunne akadeiniekameraden zullen ten achteren staanen bij wie genoegzame gronden gelegd zijn, om die voor zich-zelven uit te breidenzoodat het later hun-zelven te wijten zal zijn, wanneer zij niet in alle opzichten bruikbare officieren zullen zijn. Wij hebben hier natuurlijk niet in détails willen komen; het zijn slechts algemeene punten, die reglementair uitgebreid en bepaald moeten worden. BURGERSDTJK.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Militair Tijdschrift | 1870 | | pagina 511