517 Een voorbeeld. Twee jongelieden worden tegelijk tot officier der in fanterie benoemd. De eerste gaat naar Nederland voor ziekte, als hij op het punt staat om kapitein te worden. De tweede werd ziek toen hij pas 1luitenant was, ging in dien rang twee jaren naar Nederland, ver richtte dus minder dienst, maar gaat den andere, die beter examen bad afgelegd, meer (misschien ook beter) dienst heeft gedaan, nu tachtig plaatsen m bevordering voorbij. Waarom? Omdat hij het geluk had, eer der ziek te worden. Een ander voorbeeld. Twee jonge officieren gaan op expeditie. Beide worden spoedig gewond. De eene wil het terrein des oorlogs niet verla ten, hunkert naar eene gelegenheid om zijn moed te toonen, en van zijne wonden genezen, maar met een verzwakt en ondermijnd gestel, woont hy de expeditie tot het einde toe bij. Door de ondervonden'vermoeienis sen en afmattingen is hij nu z66 uitgeput, dat de geneeskundige commis sie hem verklaart dat hij, zoo hij zijn leven liefheeft, onmiddellijk ver rekken moet. Juist staat hij op het punt om kapitein le worden, maar nj moe gaan,.... en wordt ettelijke malen gepasseerd. De andere die minder energie bezat en het volstrekt niet betreurde dat hij het strijdperk moest verlatenbegeeft zich dadelijk na zijne verwonding voor de com missie, krijgt een certificaat, gaat naar Nederland, komt in tijds tenm en zijne bevordering gaat geregeld door. Hij maakt beter promotie dan zyn zoo even bedoelde kameraad - omdat hij minder wilskracht, minder moed bezat, dus omdat hij een slechter officier was Dc geef gaarne toe, deze twee voorbeelden zijn producten mijner fan tasie, maar ,s de werkelijkheid niet evengoed mogelijk? En had ik dan fchromgpi°nk Tim,1"'-!"6 beWering' dat d<3 bepalin§e"' z°°als zijn, schioinelijk onbillijk kunnen werken? nerhaaffie ma'en is het gebeurd, dat zieke officieren hun vertrek naar ede,land dat zeer noodzakelijk was, maanden lang uitstelden, omdat «j_ eerst bevordering wilden maken. Zij verrichtten dien tijd geen of weinig dienst omdat z,j daartoe niet in staat waren. De dienst werd dus tegenoverstaat - voordeel' Wy meenen dus, dat zoowel het belang der officieren als dat van den dienst eischendat aan allen, die reeds genoegzaam blijken van geschikt- voor den hoogeren rang hebben gegeven, bij verlof naar Nederland toelilT 7 §e7dheid' b6h0Utl Va" aausPraak op bevordering wordt toegekend Vermeerdering van uitgaven is hieraan niet verbonden- wij kennen dus geen enkel motief, waarom, men zoodanige verbetering zou kunnen of willen tegenhouden. wewnng zou

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Militair Tijdschrift | 1870 | | pagina 527