DE GENERALE STAF. i er volg en slot van blz. 425.) Uit al het hiervoren medegedeelde, gegrond op hetgeen wij uit ge loofwaardige bronnen hebben geput, is, naar wij vertrouwen, de juistheid der door ons vooropgezette en tot onderzoek gekozen stelling "van von Decker duidelijk gebleken, namelijk, dat door alle tijden heen°, bij elke oorlogshandeling en bij alle geregelde legers, de behoefte is gevoeld aan een afzonderlijk korps, ol aan bijzondere personen, die, zonder het bevel over troepen te voeren, belast waren met de verrichtingen, die nu algemeen aan eenen generale», slaf worden opgedragen. Liet, zooals wij zagen, de inrichting van zulk een korps in sommige tijdperken ook al te wenschen over, was de samenstelling daarvan soms ook zeer gebrekkig te noemen, aan het bestaan behoeft in elk geval niet meer te worden getwijfeld. Volgde Frankrijk twee eeuwen geleden nog het stelsel, om in vredestijd de stafkorpsen op te heffen, en bij het uitbreken van den oorlog eenen gelegenheiclsstaf op te richten, ook toen reeds werd het verderfelijke dezer instelling wel ingezien, omdat men ook toen reeds begreep, dat'de 34 J t- Qu'est ce que ces meules qui tournent sans cesse, et que broient-elles Ces meules sont les lois de ceux qui vous gouver- nent, et ce quelles broient c'est vous. (De Lamennais. Paroles d'uu croyant.) Ce qu'on appelle de Vépargneon devra.it Vappeler de la lésinenece qui est honteuo: pour un homme est ignoble pou?' une nation. (Graxier de Cassagnac aux deputes.)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Militair Tijdschrift | 1870 | | pagina 531