607 del ij k doorgevuurd en in eene minuut van 60 tot 100 schoten gedaan kunnen worden. De ioopen hebben een kaliber van 26 streep, schieten looden puntkogels tot op 2000, en kartetskogels tot op 200 pas; deze laatste bestaan uit looden kogeltjes en een puntprojectiel. Dit werktuig gaf op de straksbedoelde schijf, op een afstand van 1200 pas, 48 pCt. treffers; bij het kartetsschot, op 200 pas afstand, kreeg men 24 pCt. lief gewicht der mitrailleuse komt vrij wel overeen met dat van den getrokken vierponder (450 a 500 pd.); dat der Gatlingkanonnen bedraagt 648 pd.; zij moeten dus evenals de gewone kanonnen opgelegd en ver voerd worden (affuiten, voorwagens enz.) Ter bediening der mitrailleuse zijn 4 man noodig; hiermede kan de vermelde snelheid van het schot be reikt en eenigen tijd onderhonden worden. De voorwagen moet de voor een dag noodig geachte hoeveelheid munitie bevatten. Voor de bespan ning zijn vier paarden noodig. Het Gatlingkanon heeft het voordeeldat het veel verder treffen kan dan liet iiifanteriegevveerhet bezit voorts, evenals de mitrailleuse, boven de draagbare vuurwapenen, eene zekerheid van het schot tengevolge van de stabiliteit van hei werktuigdie ook de geoefendste schutter, vooral in oogenbhkken van dreigend gevaar, nimmer kan evenaren. Hieruit volgt, dat zij op de grootere afstanden, b. v. van 600 lot 1000 pas, waarop een infanterist in den regel slechts met weinig resultaat kan schie tennog zeer beduidende uitwerking kunnen hebben. Hierdoor zou dus het infauterievuur krachtig ondersteund kunnen worden, wanneer niet het gebruik der mitrailleuse te veel personen en paarden eischte en den vijand dus een groot doel aanbood. Kan dus het veldgeschut de vijandelijke infanterie tot op 1000 passen naderen, dan zal ook de mitrailleuse even ver van den vijand af moeten blijven. Om deze gemakkelijker vervoerbaar te maken, zou inen het aantal Ioo pen, dus de uitwerking moeten verminderen. Men zou wel is waar, bij de Gatlingkanonnen liet kaliber kleiner en dus het projectiel lichter kun nen makeiimaar dan offert men ook het voordeel van een dracht van 2000 pas op, daar de schootsverheid in zeer nauw verband staat met het gewicht van het projectiel. Wil men alzoo voldoende uitwerking der mitrailleuse in het algemeen behouden, dan is het ook noodig dat zij eene zekere zwaarte bezit. Haar gebruik wordt daardoor beperkt, tot die om standigheden, onder welke men ook met veldgeschut kan ageeren, en de vraag is dus slechts, of zij boven dit laatste de voorkeur verdient. Wat de uitwerking van liet getrokken veldgeschut betreft men schiet er mede zoover het menschelijk oog den vijand kan waarnemenen het dient niet alleen tot bestrijding van vijandelijke froepenmaar ook tot

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Militair Tijdschrift | 1870 | | pagina 617