ONDERWIJS VAN OFFICIEREN, Na ric vele pogingenin de laatste jaren aangewend om aan de Indi sche officieren een eigen orgaan te verschaffenwas het te vreezen dat nu die pogingen om verschillende redenen mislukt warenniemand zich, althans voorloopig, op nieuw aan de redactie of uitgave van een Militair Tijdschrift zou willen wagen. Gelukkig achten wij het, dat die vrees niet bewaarheid is geworden; wij achten het een verblijdend verschijnsel, dat een voldoend vertrouwen in de belangstelling der Indische officieren een voorname reden geweest is, om op nieuw het aanzijn aan een zoodanig tijdschrift te schenken; en dat er thans weder een middel bestaat, waardoor wij elkander onze ervaringonze keunisonze wenschen en onze bezwaren kunnen mede- deeleuzonder steeds de toevlucht tc moeten nemen tot in Nederland uitgegeven geschriften of tot de dagbladen. Welkom waren mij dan ook de zinsneden m het voorwoord van den redacteur in het eerste No. van het nieuwe tijdschrift, waar hij zegt: «Dat wij zullen trachten, de belangen van bet Indische Leger steeds «met den meesteu ernst voor te staanbehoeft geen betoog. Vooral '/zullen die belangen behartigd kunnen worden wanneer de daarover in //het tijdschrift opgenomen beschouwingen aanleiding mochten kunnen geven «tot eenc degelijke, onpartijdige polemiek; speciaal in dat opzicht, noodi- '/gen wij alle officieren tot krachtige medewerking uit." En verder //mede te werkenieder naar zijn vermogentot verbeteringis voor

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Militair Tijdschrift | 1870 | | pagina 65