zeereis een spoedig herstel te verwachten, leen zieken transportschip, de Sindorobleef de dienst als zoodanig doen, tot later nog de Graaf van Bij landt werd inge huurd een onlangs gebouwd en ruim ingericht vaartuig in vergelijking met de andere schepen van de Ned. Indische stoomvaart-maatschappij, geschikt tot opneming van 200 zieken. Nog is de vraag niet opgelost, welke vaartuigen, zeil of stoomschepenvoor ziekentransportschip het meest ge schikt zijn. In de hierboven gegeven opgave is door mij gerekend op één stoomschip, geschikt voor de opneming van hoogstens 250 a 300 zieken. Een ^eifechip van de zelfde grootte en door een steamer gesleept wordende, zou er meer kunnen bergen. Reeds tijdens de tweede Atjehsche expeditie en later, telkens wanneer over de hooge kosten der door de regeering ingehuurde zieken transportschepen werd gesprokenkwam bij mij het denk beeld op, of niet op even voldoende, doch goedkooper wijze kon getracht worden, in het bezit van een of twee ziekentransportvaartuigen te komen. Vooral dacht ik hier over na, toen mij ter ooren kwam, dat van een aanbod van twee Nederlandsche scheepsbouwmeesters, om ten behoeve van het Indisch gouvernement een ziekenschip volgens de eischen der hedendaagsche wetenschap, te bouwengeen gebruik werd gemaakt en men zonder op de groote kosten te letten, aan zulk een maatregel verbondende voorkeur schonk, de Graaf van Bijlandt van de Ned. Indische stoomvaartmaatschappij als zoodanig in te huren, omdat vaartuigen als dit en de Sindoro er nu eenmaal zijn. Wie de tweede Atjehsche expeditie heeft medegemaakt en aan boord geweest is van het stoomfregat Zeeland der Nederlandsche marine, zal bij de behandeling van de kwes-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Militair Tijdschrift | 1877 | | pagina 13