15 Atjeh, door straat Malaka, naar Batavia terugkeerende pakketbooten soms te Pinang, Singapore, Itiouw en Mun- tok eenige dagen oponthoud hebben. Voor de zich aan boord bevindende lijders, waar zóó weinig comfort voor hen is, kan zulk een oponthoud natuurlijk niet anders dan nadeelig zijn; de hoofdvoorwaarden van eene goede verpleging worden voor hen gemist. In hun belang moe ten ze zoo spoedig mogelijk die verpleging in het hospi taal ontvangen, terwijl deze aan boord van eene mail- of pakketboot veel te wenschen overlaat. Daar liggen de lijders b. v. niet op britsen of in kribben, maar op den grond. En als het regent of bij eene ondragelijke hitte de boot niet stoomt, maar kolen moet innemen en, als gevolg van hare maildienst, soms vier dagen stil blijft liggen, kan het lot der zich vooral op het dek bevindende lijders niet twijfelachtig zijn. Bovendien heeft men bij zulk een vervoer van zieken nog op iets anders te letten. Wanneer de door straat Malaka varende mailbooten soms zoo lang oponthoud buiten den Indischen Archipel, b. v. te Singapore hebben, is de gelegenheid tot desertie, voor onze militairen, zoo als meer dan eens gebleken is, uiterst gunstig voor de geëvacueerden, die zich uit de voeten kunnen maken. En men weet welke middelen aangewend kunnen worden, door comitas gentiumtot opsporing der deserteurs, wanneer deze zich eenmaal op Engelsch grond gebied bevindenBlijft de regeering, uit geldvrees, niet temin zulk een gebrekkig ziekenvervoer handhaven, dan zou ze nog altijd bij de direktie der Ned. Indische stoom vaartmaatschappij wellicht de noodige stappen kunnen doen om de aansluiting met de Engelsche maildienst van de hier bedoelde booten aan afzonderlijk steamers der maat schappij op te dragen. Maar misschien is die maatschappij daartoe nog niet in staat. Aan de regeering derhalve de plicht, om niet voor

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Militair Tijdschrift | 1877 | | pagina 21