20 - hospitaalgoederen, terwijl aan boord van dat schip ruimte wordt ontnomen aan het logies der bemanning ten gerieve van de zieken en gewondenhetgeen aan den algemeenen gezondheidstoestand afbreuk doet, zonder voldoende ge makken of veiligheid op te leveren voor de zieken zeiven en voor de officieren van gezondheid of hunne helpers gedu rende een gevecht. Het gevolg daarvan kan zijndat de geneeskundige hulp aan boord van een in aktie zijnd oorlogschip gedurende het gevecht faalt, uit gebrek aan ruimte en veiligheid voor de uitoefening der funktiën van het geneeskundig personeel. Bekwame officieren van ge zondheid bij de marine hebben dan ook betoogddat bij de ziekenverpleging de geneeskundige hulp en zorg veel beter kunnen werken, wanneer bij elke flotille een hos pitaalschip wasspeciaal voor de sanitaire dienst uitgerust en in staat om de vloot te volgenwaarop het genees kundig personeel met de voornaamste medische hulp gecon centreerd is. Een chirurg met een of twee adsistenten zou dan op elk oorlogschip voldoende zijn om bij voor komende gevallen en voor het eerste verband aan gewonden hulp te verleenen, terwijl de verplaatsbare zieken en gebles seerden konden worden overgebracht naar het hospitaal schip, waarop de chef der geneeskundige dienst en zjjne ondergeschikte officieren gestationeerd zijn. Zoodoende zou volkomen hulp en gemak aan de lijders kunnen worden gegeven. Permanente hospitaalschepen zijn dus niet alleen voor het leger, maar ook voor de marine noodig. De houten fregatten zegt Ferguson welke volgens de hedendaagsche begrippen der marinewetenschap ongeschikt zijn om aan zeegevechten deel te nemenzouden dan voor ziekenschepen kunnen worden ingericht. Omtrent de in wendige dienst en de geneeskundige administratie aan boord van een ziekenschip behoeftom dezelfde reden als hierboven, weinig te worden gezegd; bovendien is

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Militair Tijdschrift | 1877 | | pagina 26