32 f f Bij de indirekte uitgaven zijn nog niet gevoegd kun nen worden alle onkosten, welke alleen betrekking heb ben op liet transport van goederenmaterieelmunitie enz. enz. Van de niet ingevulde rubrieken ontbreken mij vooralsnog de cijfersomdat deze door de regeering nog niet konden worden gepubliceerd. Evenmin zijn hierbij gevoegd de uitgaven voor laadprauwen, sampangs, stoomsloepenbarkassen enzterwijl ik er nog ten over vloede op wijs, dat de cijfers voor het transportwezen der marine hier niet werden opgenomen. Het is mij niet mogelijk geweestin de indirekte uitgaven, de cijfers voor het transportwezen te water te schiften van die voor het vervoer te land, zoodat de in rubriek B voorkomende getallen slechts eene betrekkelijke waarde hebben. Doch hoe het ook zij, aanuemende dat het gouvernement over Overgebracht 2878976. 1875 Reis- en verblijfkosten, voeding, passage- en tafelgelden bij reizen over land en te water 77 V Vervoer van goederen, waaronder ook begre pen die tot aanvulling der verschillende magazij nen, paarden en vee te land en te water V v n Voeding en passage-gelden en premiën aan ge zagvoerders en geneeslieeren voor suppletietroe pen en hunne geleiders, voeding en paasage-gel- pen voor naar Nederland vertrekkende officieren en militaire ambtenaren met hunne gezinnen en voor mindere militairen, met inbegrip der ver goedingen wegens verplicht verblijf in eene nood- 7) 17 V Uitzending van suppletietroepen 17 1969000. Totaal generaal over 1873, 1874 en 1875 van de indirekte uitgaven o. m. voor het transport wezen te water ten behoeve van het Indische 4847976.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Militair Tijdschrift | 1877 | | pagina 38