44 "Volgens hot „Koloniaal verslag" van 1876 (zie bladz. 95) moet bovenbedoelde opgave als volgt gelezen worden Neemt men nu, volgens den maatstaf van hier boven, 1 persoon op I j ton, dan kan men zoo wat ten naasten bij nagaan, hoeveel troepen elk van de schepen der Ned. Indische stoomvaart-maatschappij kan overvoeren; docli altijd met, inachtname van de ruimte in elk schip, waar in men volgens de eischen der gezondheidsleer geene mi litairen mag logeeren. NAMEN DER STOOMSCHEPEN. Tonnen maat waarvoor de sehepen te boek staan volgens het geen zij innemen. Amboina 846. 785. Atjeh 1509. 1756. I Banda 846. 782. Baron Bentinck 808. 804. Baron Mackay 998. 753. Baron Sloet van de Beele 1055. 1039. Bromo 1250. 1470. Gouverneur-Generaal Loudon 1250. 1436. Gouverneur-Generaal Mijer 960. 899. Karang 210. 394. Koning "Willem III 1055. 997. Koningin Sophia 1055. 822. Merapi 340. 606. Minister Fransen van de Putte. 808. 883. Prins Alexander 1063. 1134. Sindoro 1134. 1223. Sunda 197. 220. "Vice-President Prins 444. 655. Cores de Vries 505. 507. William Mackinnonj 1150. 1323.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Militair Tijdschrift | 1877 | | pagina 50