126 legerplaats tusschen Made en Stuivezand met 180 compagnieën te voet, 28 te paard, benevens 72 stukken geschut; weldra versterkt door 6com pagnieën Friezen250 man uit Emden en 10 compagnieën ruiterij onder den overste Schmelsingh. De prins verzocht aan Holland, uit de garnizoenen nog meer soldaten vrij te maken en door burgers te laten vervangen (1). Spinola had zijn belegeringskorps, trots slecht weder en ongunstige omstandighedenbinnen 17 dagen door een contravaliatie- en een dubbele circumvallatie-linie van zes uren in omtrek omslotenmet borst weringen, grachten, redouten en andere werken sterker dan ooit te voren. Tal van edellieden namen als eenvoudige soldenieren met piek en spade deel aan den arbeid (2). Eveneens toonden de jonge sol daten van Justinus van Nassau grooten ijver bij het graafwerk. Beide opperbevelhebbers zorgden steeds de gravers contant te betalen, hoe en van waar het geld vandaan kwam. Tevens liet Spinola Ooster hout en Terheyden bezetten en alle toegangen met aardewerken dekken. Hij verlangde Breda niet geregeld te belegeren, maar door uithonge ring tot overgave te dwingen. Een der eerste October-dagen had op uitdaging van Adrien Pierre de Bréauté die den dood zijns vaders wilde wreken (8) even buiten de stad een ruiter duel plaats waartoe van beide partijen vijf ruiters, die des vijands onder graaf Johan van NassauSiegex, te bestemder plaatse verschenen; de zoon kwam er even ongelukkig af als zijn vader en verloor het leven. In strijd met de wederzijds afgekondigde plakkaten waren de boeren uit den omtrek wel gedwongen om aan beide legers de vruchten van hunne akkers te leveren. Toen ruiters van Made enkele landlieden gevangen namen om op grond der plakkaten boeten te innen, kwam de ritmeester Henri de Bergaigne daartegen op. Hij toch was belast met het ophalen van contribution en sauvegardes in de kwartieren van den Demer en van Namenen betoogde dat dusdoende niets van de door hem te heffen contribution kon terecht komende boeren werden dus van twee kanten gesneden (4). Als middel tot ontzet van Breda liet Prins Maurits door ritmeester Adriaan Meganck drost van Bergen-op-Zoomdie wel bekend was met de landstreek, met 1000 man te voet en 200 te paard een aanslag be proeven tegen het kasteel van Antwerpen, waar don Juan Bravo het bevel voerde. Meganck liet de oranje-sjerpen vervangen door roode, als (1) Res. S. G. 7 October. Lias loopende 1624dd. 2 en 12 October. Een compagnie burgers (schutterij) van Dordrecht kwam te Brielle. (2) De aanzienlijkste bezoeker van Spinola was "Wladislaus Sigismund kroonprins van Polen. (3) Zie Deel II, bladz. 104. (4) Res. S. G. 10 en 13 October 1624. De kapitein Musques was belast om van de Staatschen het overkomen van den Demer te beletten, doch kreeg ongenoegen met zjjne meerderen. Hij verliet de Spaansche zjjde en werd hier te lande in dienst aangenomenwijl hij goed in de kwartieren van den Demer bekend was (Res. S. G. 12 Juli 1624).

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 150