135 kwartier te velde bevelen om ten spoedigste zooveel mogelijk troepen bijeen te krijgen; doch bij gebrek aan geld viel van spoed niets te be speuren. Hoewel het leger te Rozendaal slechts 3000 noodig had „om het volck „sonder disordre van daer te doen weggaen", was het pas den 20sten April bij Stampersgat op den Dintel ingescheept (1). De Raad van State moest 34.000 tot betaling der Fransche ruiters van den graaf van Mansfeld voorschietendoch wistevenmin als de ontvanger- generaal, raad om gelden tot betaling van het leger te negotieeren; gelukkig verleende Holland weder crediet (2). Prins Maubits overleed den 23sten April te 's-Gravenhage in den ouderdom van 58 jaren (3). Tot den laatsten dag zijns levens had hij zich niettegenstaande de zichtbare vermindering van levenskrachtenvan zijne plichten als krijgsbevelhebber gekweten. Allerminst moge men hem beschuldigen van werkeloosheid tot ontzet van Breda, waarvan hij het verlies niet meer beleefde. Dat 's prinsen krijgsbedrijven in de laatste jaren minder schitterend waren geweestviel vooral aan den ontredderden toestand der geldmiddelen, daarmede aan den onvoldoenden staat van het leger, te wijten. Prins Maubits die behalve tal van wapenfeiten in het open veld38 steden en 45 forten door beleg heeft vermeesterd 5 steden en 10 forten bij verrassing genomen en 12 vestingen ontzet, verdient den lof dat hij vóór en na het Bestand eiken aanval op de Republiek heeft weten te verijdelen. Uit zijn verbintenis met Mabgabetha van Mechelen liet hij twee zonen naWillem die den 18den Augustus 1627 bij het beleg van Grol sneuvelde, zonder kinderen na te laten (4), en Lodewijk, stamvader van het huis NassauLa Leek (5). De prins had zijn broeder reeds vader van een natuurlijken zoon, Fbedeeik van Nassau-Zuylenstein (6) tot een wettig huwelijk overreed, onder bedreiging om anders zijne beide zonen te zullen echten. Niemand was (1) Bes. S. G. 10, 12, 16 en 20 April 1625. Het garnizoen van Bergen-op-Zoomhetwelk mode te velde trok, verving men door 4 compagnieën nieuwe -Engelschenwegens afwezig- heid van do hoogere officieren, onder bevel van de vaandragers, benevens een compagnie burgers van Leidende kapitein jhr. Govaert de Lion uit Tholen trad als tijdelijk gouver neur der stad op (Res. S. G. 15 en 24 April 1625). (2) Res. S. G. 2123—25 AprilRes. R. v. St. 22 en 24 April 1625. (3) Het lijk van den Prins werd den 16den September naar Delft vervoerd en vier dagen later in den grafkelder van zijn vader bijgezet. (4) „Jhr. Wilhelm van Nassau heere van der Lecke", was benoemd tot luitenant-admi raal van Holland en West-Friesland in plaats van den overledenen jhr. Jacob van Duiven voorde, heer van Obdam en Hensbroek (Comm. S. G. 28 Juni 1625). Wegens zjjn jeugdigen leeftijd werd Laurens Reael aan hem toegevoegd als „Raet ende vice-admirael" (Comm. S. G. 26 Juli 1625). (5) Keizer Leopold 1 verhief in 1679 de Nassau La Leck's ook genaamd La Lecq in den rijks-gravenstand. (6) Frederik van Nassau—Zuylenstein sneuvelde den 13den October 1672 bij Woerden De koning-stadhouder Willem III verhief zijn zoon Willem Frederik den lOden Mei 1695 tot graaf van Rochefort, burggraaf van Tunbridge en baron van Enfield.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 159