151 Res. R. v. St. 22 September 1615. S. v. 0. 1621 Jacob van Randwijck. 81 bidets. 100 kurassiers en Vaan N°. 2 (Deel II N°. 28). Comm. R. v. St. 12 Januari 1599. S. v. 0. 1609 153 kurassiers en Prins Maurits. De vaan wordt 72 karabiniers, op Holland (1). aangevoerd door Le Lion (Res. S. v. 0.1621 153 kurassiers, 123 S. G. 19 Juni 1619). bidets, 72 karabiniers (2), Vaan N°. 3 (Deel II N°. 3). Comm. R. v, St. 21 September 1594. Prins Hendrik Frederik van Nassau, generaal der cavalerie. De vaan wordt aangevoerd door Gaston de Lambert (Res. R. v. St. 13 September 1611). S. v. O. 1609 150 kurassiers, op Holland. S. v. O. 1621 150 kurassiers en 128 bidets. Res. S. G. 27 Mei 1606. Filips Ernst, graaf van Hohenlohe, heer tot Langenberg. De vaan wordt aangevoerd door Steven van Hardenberg (Res. R. v. St. 7 October 1610). Res. R. v. St. 8 Juli 1621. Johan Ernst de jongere, hertog van Saksen-Weimar (3). Vaan N°. 4 (Deel II N°. 17). S. v. O. 1609 -= 100 kurassiersop Holland. S. v. O. 1621 81 bidets. 100 kurassiers en Vaan N°. 5 (Deel II N°. 34). Res. R. v. St. 16 April 1602. Graaf S. v. O. 1609 100 kurassiersop Ernst Casimir van Nassau. Holland. S. v. O. 1621 100 kurassiers en 81 bidets. (1) „Opte requeste van de ordinaris hoff Jonckeren van zijn Exc. die heuro cuirassiers paye „b(j den Raedt van State van 42 gulden ter maent is gereduceert op 82 gulden. Is geaccor- „deert orame besunder consideratien dat men de selve paye sal augmenteren gelyck die „geaugmenteert wort mits desen met 10 gulden ter maentmits dat die suppl. gehouden „worden datelyck in dienst te onderhouden twee wel gemonteerde peerden met alle behoor- „lijcke chrychsrustingen" (Res. S. G. 11 October 1611). (2) In 1623 gingen 40 kurassiers over bij 's prinsen lijfwacht te voet (Res. H. 27 Februari 1623). (3) De State li-Generaal gaven hunne toestemming om op de acte van aanstelling voor den hertog tevens te vermelden de titels van hertog van Gulik, Cleve en Berg (Res. R. v. St. 9 Juli 1621).

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 175