176 Tot de garde kunnen mede gerekend worden de hellebardiers van den Prins; in 1611 verzochten hunne korporaals, die 20, en de helle baardiers, die 18 per maand van 32 dagen ontvingenverhooging van traktement. Aanvankelijk beslistte men „datse hen na hunne qualiteit „daer mede wel kunnen passeren", eenige maanden later ontvingen zij elk een verhooging van 30 stuivers ter maand „midts de verdieringe van „den tijdt" (6); oude hellebardiers, onbekwaam voor den dienst, ont vingen een pensioen van 16 ter 32 dagen (7). 2. HET NOORDHOLLANDSCHE REGIMENT. De luitenant-kolonel jhr. Pieter van Dorp, die inderdaad het bevel over het regiment voerde, werd, na overlijden van Lambert Charles, door de gecommitteerde raden van het Noorder-kwartier tot kolonel voorgedragen; maar de Staten-Generaal vestigden de keuze op Adolf Filips de Hornes, heer van Loeres (1). Pieter van Dorp behield zijn rang en betrekking van commandeur tot zijn overlijden in 1628 (2). Sergeant-majoor: Jan van Rijswijk. 3. HET REGIMENT BREDERODE (1623). Opgericht ingevolge Res. S. G. 18 Januari 1623, met bepaling dat de traktementen zouden bedragen voor den kolonel 300, den luitenant kolonel 80, den sergeant-majoor 60, den kwartiermeester 50, den provoost 40 per maand van 32 dagen. De eerste hoofdofficieren waren kolonel en chef: jhr. Johan Wolfert van Brederode, heer van Cloe- tingen, geboren 12 Juni 1599, overleden 3 September 1655 als veld maarschalk der Republiek (1). luitenant-kolonel: jhr. Filips van Thienen (2); sergeant-majoor: Gerrit van Ylem (3). (1) Res. S. G. 7 Februari 1614. (2) Res. S. G. 18 November 1620; Res. S. G. 5 Januari en Ros. R. v. St. 21 Januari 1623. (3) Zie Aanteekening N°. 85. H\j was de zoon van prins Emanuel van Portugal en gravin Emilia van Nassau. (4) Res. S. G. 14 Februari 1625. (5) „Geheimes Staatsarchiv" te Berlijn, Rep. 24 L. fare. 5. Vergelijk de traktementen der officieren met die van het regiment Brederode (Zie nader sub 3). (6) Res. H. 25 Maart en 9 September 1611. (7) Res. H. 28 Augustus 1612. Zie voorts Aanteekening N°. 86. (1) Zie nader sub 4. (2) Res. Noorderkwartier van 27 Januari (Rijksarchief Noord-Holland). Hij was tevens commandant te Zalt-Bommel. (1) Res. R. v. St. 23 Januari 1623.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 199