205 Overste-luitenant Alexander Swyghel (B), 3 compagnieën har- quebusiers (8). Overste graaf Hendrik Willem van Solms, 1 compagnie kurassiers. „Furstlich Neuburgsche Infanterie" (5). Overste graaf Albrecht Otto van Solms. Overste-luitenant Godefroy van Scheyt, genaamd Wischfen- ningh (3)1 compagnie garde en 2 gewone compagnieën. Overste Erenhardt Hellmstatt, 5 compagnieën. „Furstlich Neuburgsche Reutterey (5). Overste graaf Frederik van Solms (3)3 compagnieën kurassiers. Overste-luitenant Blasius van Eyckenburg (3), 3 compagnieën liarquebusiers. „Der Geunirten Cuhr- und Furstliche Infanterie oder Fuszvolck" (9). Overste Johan Fiurs Fuchs von Binbach, i Overste-luitenant Berrenkott comPaSnieën- Overste Hans Meynhardt van Schoenberg (3) Overste-luitenant Frederik Pithan (3) J 9 compagnieën. Compagnie garde van vorst Christiaan van Anhalt. „Der Geunirten Cuhr- und Furstliche Reutterey" Vorst Christiaan van Anhalt 150 kurassiers en 80 liarquebusiers. Joachim Ernst markgraaf van Brandenburg-Ansbach (10), 135 kurassiers. George Frederik markgraaf van Baden, 135 kurassiers. Sullstein, 100 kurassiers. De vorsten voorzagen hun trein van vlaggen; de voorste wagen van den trein der artillerie voerde een witte gespleten vlag, elke volgende wagen een vlag van andere kleur; de munitie-wagens hadden blauwe, die voor pionier- en handgereedschappen geel-zwarte, die voor levens middelen roode vlaggen, waardoor veel wanorde werd voorkomen en de zoetelaars hunne wagens niet konden indringenzooals zij anders gewoon waren (11). (1) Archief R. v. St. N°. 1226 (Algemeen Rijks-ArchiefIn deze aanteekening zijn de namen zoo volledig mogelijk opgenomen. (2) Johan van Dorth, heer van Horst en Peschwas benoemd tot commissaris-generaal bij den vorst van Anhalt (Res. H. 28 Mei—10 Juni 1610). (3) Bü verschillende resolutiën was aan officieren vergund tijdelijk in vreemden dienst over te gaan. Zoo zegt Res. S. G. 12 Maart 1610„Gedelibereert wesende opte propositie „gedaen b(j den overste Schonburöh den 10 deses. Is geaccordeert, dat men denselven „overste sal verleenen ten dienste van den fursten met te nemen syn compagnie. Item van „gelycken den capiteyn Pithan, item Sidnisky" Sedlnitzky) „ende bij bewillinge van „graeff Ernst, Struyff en Elderen met 40 dragons van syn compagnie alles tot lasto ende „coste van de fursten, alsoo dat gedurende haren dienst bij deselve fursten, hare tracte- „menten en de soldie alhier sullen ophouden, dan sullen hare plaetsen opengehouden „wordon, ornme deselve na den dienst van de fursten wederom te mogen betreden". (4) Benoemd tot gouverneur van Dusseldorf ontving hij van de Staten-Generaal ter leen S heele kartouwen van 48 (S. 12 halve van 24 if8 veldstukken van 12 01 en 3 veldstukken

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 229