213 dat do ritmeesters cn kapiteins hunne compagnieën in goede orde brachten, voorzien van goede en gequaliüceerde soldaten en wel gewapend; ook dat goede wacht werde gehouden en de officieren zich bij hunne com pagnieën bevonden. Gelijke last ontvingen de kolonels van vreemde regimenten (Res. S. G. 12 Juli 1614:). Op verzoek van Munster om in het Stift niet te wervenverklaarden de Staten-Generaal daarop te zullen letten, mits Munster een gelijk verzoek richtte tot anderen, die „oock „lichtinge van volck zijn doende" (Res. R. v. St. 30 Juli). Naar Fries land en Groningen werden compagnieën gezonden om een wakend oog te houden tegen wervingen in den omtrek van Lingen, Oldenzaal, Grol en andere door den vijand bezette plaatsen (Res. S. G. 24 Juli 1614). Voorts werden uitgevaardigd een „Placaet (verbod) op den uytvoer van „alle soorten van paerden" (G. P. B. I 1148, dd. 22 Juli 1614, vernieuwd bij Res. S. G. 16 Mei 1620 en 5 Januari 1621), en andere „placaten, „daer bij hare Hoogh. Mog. allen Ingesetenen, oock den Ruyteren ende „Knechten, inden dienst der selver Landen zijnde, verbieden hen in „dienste ter oorloge van vreemde coningen, potentaten, princen, ofte in „andere Landen te begeven" (G. P. B. II 294, dd. 22 Juli 1614, ver nieuwd bij Res. S. G. 20 September 1616, 3 Februari 1617, 5 November 1618 en 12 April 1619). AANTEEKENING N°. 16 (bladz. 31). Eene op 19 Juli gedateerde „Lijste van de compagnien, die men dit „jaer te velde soude connen gebruycken" (Archief S. G. N°. 4772, met opgave der garnizoensplaatsen) vermeldt een totaal van 136 compagnieën te voet en 40 paard, waarbij 2 compagnieën dragonders. Tot de infanterie behoorden Regiment Engelschen van Horatio Vere20 compagnieën. Edward Cecil12 John Ogle11 William Brog10 Robert Henderson. 10 Gaspard de Coligny, heer van Chatillon sur-Loing16 Antoine de Sainot Simon, heer van Courtomer. 16 graaf JohanErnst van Nassau 12 graaf Ernst Casimir van Nassau (onder welke de 3 compagnieën Zwitsers) 10 Nederlandsche compagnieën garde van Prins Maurits graaf Hendrik Frederiic van Nassau, graaf Filips Ernst van Hohenlohe Willem Adriaan de Hor nes, heer van KesselWalraven van Brederode, Schotten Franschen Walen Duitschers 11

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 237