215 Regiment van Stephan Gans van Potlitz 4 compagnieën te voet 616 man, gemonsterd te Aken en te Cleve; Compagnie van Hendrik Lodewijk van Hatzfeldt, 150 man, tot bezetting van het hertogdom Berg. Het Staatsarchief te Dusseldorf (Kur-Kölnisches Archiv X N°. 40) bevat eene opgave van de betaling der Brandenburgsche troepen omtrent dezen tijd De markgraaf George Willem had tot betaling van zijn krijgsvolk 100.000 geleend van de Republiek (Res. S. G. 12 en 13 December 1614). Tevens waren 900 musketten, 900 corseletten en 1100 spiessen met toe- behooren tegen betaling te zijner beschikking gesteld (Res. S. G. 13 Augustus en 8 September 1614). De markgraaf klaagde „dat die Lyff- „stucken vande voorsz. wapenen syn opde oude maniere sonder tassetten ,ende den voorsz. soldaten qualyck passende" en vroeg om andere. Doch de Staten-Generaal verstonden „dat die voorsz. soldaten haer mette voorsz. „wapenen sullen hebben te behulpen ten besten dat zij kunnen, ende „dat derselver meeninge nyet en is, die wederom t'ontfangenmaer goet „geit daervoor" (Res. S. G. 23 September 1614). De betaling dezer leve ring ad 6386, volgens contract gesloten met den overste Hans Mein- hard van Schoenberg, liep niet vlot van stapel (Res. S. G. 25 en 31 Juli 1615). AANTEEKENING N°. 19 (bladz. 33). „Ordre vant Marcheren den 9den September 1614 om den lOden te „marcheeren van Emmerik tot Rhees (1). „Eerstelijck 10 wagens. Waer op men sal vaeren 60 matroosen ofte „pionnieren die voor sullen vaeren om de wech te maeckenende sullen „versien werden met 100 spaden, 20 houweelen, 25 bijlen, 50 zack- „messen ofte cleyne bijltgens, de welcke ontfangen zullen worden van „den commys Bom bij Phillips Coets ende Jacques Hellebardier: „Hier naer sal volgen de Cavaillerie: „Eerstelyck t' Regiment van Graeff Hendrick. ,,t' Regiment van Rhyhoven. t' Regiment van Marcelis Bax. t' Regiment van Wagemans. t' Regiment van Meganck. ,,t' Regiment van Stakenbroeck. ,,t' Regiment van Quadt. ,,t' Regiment van Villebon. ,,t' Regiment van Marquette. ,,t' Regiment van Smelsingh. ,,t' Regiment van Jan Bax. „Nota. Als deze Regimenten „niet vroech en commen, sullen „in haer plaetse marcheren 't „Regiment van Stakenbroeck, „Quadt ende Villebon. (1) Staatsarchief te Wiesbaden M N°. 40.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 239