'239 30 compagnieën Duitschers onder graaf Christoffel van Emdën en graaf Ernst van Isenburg. Voorts 25 compagnieën harquebusiers en 3 compagnieën kurassiers. Bovendien waren gedurende den loop van het beleg nog aangekomen verschillende regimenten Bourgondiërs, Engelschen, Schotten en Ieren (o.a. van graaf van Tyrone), Duitschers (o.a. van graaf Hendrik Otto Fugger) benevens 2500 man garnizoens-troepen onder Richard de Merode, heer van Ongnies, die tijdens het beleg sneuvelde. AANTEEKENING N°. 59 (bladz. 100). Ten einde invallen in Friesland uit het zuiden tegen te gaan, verkreeg dit gewest vergunning van Overijssel tot aanleg van een fort bij Avereest hetwelk men den naam gaf van Ommerschans. De Staten van Overijssel stemden zulks toe onder voorwaarde, dat het garnizoen in hun eed en onder hunne rechtspleging zou blijven (Res. S. G. 16 en 27 Juni 1623). AANTEEKENING N». 60 (bladz. 101). „Ordre omme te marcheren den 2den October 1622, als zijn Excie tot „Rosendael ginck logeren ende Bergen-op-Soom ontsetten. „Eerstelijck 5 wagens met spaden, bijlen ende houweelen. Daernaer „de drie compen pionniers met de timmerluyden bij haer hebbende eenige „wagens met plancken, horden ende sparren. „Hier naer sullen volgen twaelff stukken geschut, te weten 6 lichte halve cartouwen 3 veldstucken 3 lichte stucken van 12 pont. „Met alle de behouften daertoe behoorende welverstaende dat een bock „mitsgaeders d'affuyten daer toe dienende in voorraet voor de wagens „sullen gaan met 200 bootsgesellen. „Naer dese 12 stucken sal volgen het voetvolck, ende voor eerst de „voortocht bestaande in dese regimenten. I De 2 troupen vande extraords. compn. „avantgarde I Veer Cecil „voortocht J Lisle Morgan „Achter deze sullen volgen 8 wagens met ammunitie van oorloghevoor „de voorsz. troupen, te weten 4 wagens met 3000 eruyt, ende 3 met „loodt, ende een met 100 ledige sacken om cruyt in te dragen, ende „sal men eenige bossen lonten op de voorsz. wagens leggenende sullen „hier bij twee conducteurs zijn om acht op de ammunitie te nemen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 263