„Sier naer sal volgen de middeltocht vant voetvolk, te weten I Haultkive „battaille Chastillon „Achter dese sullen oock acht wagens volgen geladen met de selffde „quantiteyt van ammunitie van oorloghe als vooren, ende oock versien „met twee conducteurs. „Hier naer volgt de achtertocht bestaende in dese regimenten j Grave Willem van Nassauw „arriergarde Henrisone Seeuwen „achtertocht j Eyssingen I Grave Ernst „Achter de welcke oock sullen volgen acht wagens geladen met ammu nitie van oorloghe als boven met de conducteurs alsvooren. „Naer het voetvolck sal volgen de reste vande artillerye te weten 50 „draecken, 12 halve cartouwen ende alle haer toebehooren. „Daer aen de wagens van Bom met de ammunitie van oorloghe, daer „aen den Train vande vivres onder Kijn. „Alsdan de wagens van sijne Excie. graeff Ernst ende die vande hooge „officieren. „Daer aen de wagens vant voetvolck, volgens haere troupen ende „regimenten, gelijck die marcheeren. „Ende sal den wagenmeester wel letten dat int marcheeren daer den „weck sulcxs lijden can, ende soo dickmael alsmen halte doet, sal hij de „wagens altijdts neffens malkanderen doen rucken, om den tocht vande „wagens te doen corten. „Bullen oock de voorsz. 24 wagens waer vande acht achter elcke troupe „volgen met ammunitie van oorloghe geladen alle avont sich weder ver- „vougen bijde 12 stucken geschuth die voor marcheeren" (1). (1) Duidelykshalve vermelden wij de meer volledige namen van de personen, in deze opgave voorkomende Voortocht: garde van Prins Maurits en andere vrije compagnieënHoratio Vere, Edward Cecil, Robert Sidney, burggraaf van Lislo en Charles Morgan. Middeltocht: Francois de Laubespine, heer van Hauterive, Gaspard deColigny, heer van Chajillon, Antoine de Sainct-Simon baron van Courtomer, Johan Wolfert van Brederode, Otto van Gent, heer van Diedenen het regiment Walen. Achtertocht: Graaf Willem van Nassau—SiegenFrancis Henderson, regiment Zeeuwen, Julius van Eysinga en graaf Ernst Casimir van Nassau. Peter Bom was commies van de munitie, Nicasius Kien van de vivres. Een „ordre de 21 troupes d'infanterie fait a Rosendaal en Octobre 1G22" komt voor in het handschrift N°. 750 (Bibl. Dep. van Oorlog), 4e gedeelte, folio 19. 240 CoURTAUMER Brederode „middeltocht I Gent Waelen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 264