280 drag voor de zieken van graaf Ernst van Mansfeld en hertog Christiaan van Brunswijk-Luneburg die te Deventer verpleegd werden, tot 6 stuivers. In 1624 werd deze maatregel voor goed tot alle stedelijke ver blijven uitgestrekt, met dien verstandedat voor verpleging betaald moest worden 4 stuivers door de kapiteins en 2 stuivers voor dokter, chirurgijn en medicijnen door het land (1). Overigens bestond geen aanraking met het militaire gezag, zoodat sommige kapiteins hunne soldaten uit 't oog konden verliezen, wanneer ze buiten zijn medeweten als hersteld ont slagen waren. Vooral de Britten maakten hiervan misbruik; voortaan mochten zij geen schip betreden zonder voorzien te zijn van een behoor lijk paspoort van den Prins of den Raad van State (2). Indien militairen door verminking voor alle diensten ongeschikt waren bevondenhadden zij geen recht op ondersteuningdoch op verzoekschrift ontvingen zij meestal „uyt commiseratie" een geringe vergoeding. Vele voorbeelden dienaangaande zouden ook in dit loopende tijdperk kunnen worden aangehaalddeze komen overeen met de reeds aangehaalde in het Tweede Deel (3). (1) Res. R. v. St. 22 December 1622, 12 Januari 1624. (2) Res. R. v. St. 2 October 1624. (3) J31adz. 283 efv,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 304