SÓ deDuitsche Katholieke Ligaeen nicht van wijlen Ernst van Beieren, aartsbisschop-keurvorst van Keulen, prins-bisschop van Luik (1). Dit huwelijk leidde tot verbreking der verdragen van Dortmund, Halle en Dutterbock. Wolfgang Willem maakte zijn huwelijk bekend aan de Staten-Gene- raal (2), maar verzuimde om daarbij zijn overgang tot den Katholieken godsdienst mede te deelen, hetgeen eerst bleek toen hij op 15 Mei 1614 openlijk de mis bijwoonde. In strijd met de overeenkomst omtrent het gezamenlijke bestuur der erflanden door hem en den keurvorst van Bran denburg, tot tijd en wijle op rechtmatige wijze een verdeeling zou kunnen plaats hebben, verklaarde hij de eenige rechtmatige bezitter der erflanden te zijn. Toen hij zich naar Gulik wilde begeven, weigerde de gouverneur Frederik Pithan hem de stad binnen te laten, waar van elk der possedeerende vorsten een compagnie van 100 man in garnizoen lag. Ter beveiliging tegen alle aanslagen verzocht en verkreeg Pithan een versterking van 100 man onder ritmeester Alexander Swijghel, commandeur te Meurs (3)dezen werden echter bij hun aankomst door de compagnie van den paltsgraaf beschoten en verloren drie gesneuvelden en acht gekwetsten. Prins Maurits hechtte zijne goedkeuring aan de door Pithan genomen maatregelen en zond uit Nijmegen nog 200 man versterking (4), niettegenstaande de aartshertogen reeds in April hadden verklaard, wanneer de Staten-Generaal partij kozen voor een der posse deerende vorsten, zij zich bij de andere zouden aansluiten. De palts graaf verjoeg het Brandenburgsche garnizoen uit Dusseldorf en vestigde zich aldaar (5). De door Pithan uit Gulik verdreven compagnie voegde zich bij hem (6). De Staten-Generaal wenschten tot behoud van Gulik voor beide posse deerende vorsten op 10 Juli te Wesel met hen en den aartsbisschop- keurvorst van Keulen als naasten buur eene bijeenkomst te houden, mits zij vooraf het door hen aangeworven krijgsvolk afdankten (7). Deze eisch stuitte af op den paltsgraaf, die beweerde zich nergens veilig te achten. De onderhandelingen werden nu te 's Gravenhage voortgezet (8). Intusschen lichtten de aartshertogen en de partij van den paltsgraaf krijgsvolk, eerstgenoemden uit verbittering jegens de Staten-Generaal. Dezen troffen nu tegenmaatregelen (9) en besloten Gulik te ver- (1) Een oudere zuster was gehuwd met aartshertog Ferdinand van Stiermarken. (2) Res. S. G. 9 November 1613. (3) De ritmeester overleed woldra. Prins Maurits benoemde Edsard Tjarda van Star- kenboro tot commandeur van Meurs. (Res. H. 1—19 Juli 1614). (4) Res. S. G. 15 en 30 April10 Mei 1614. (5) Res. S. G. 17 Mei 1614. Cleve werd de zetel van de Brandenburgsche regeoring in do betwiste landen. (6) Ros. S. G. 29 Mei 1614. (7) Res. S. G. 29 Mei 1614. (8) Res. S. G. 24 en 29 Juni 1614. (9) Zie Aanteekening N°. 15.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 54