april 1982. Ter introductie Reeds tijdens de zeer geslaagde donateursdag, die op 31 oktober 1981 in het Museum werd gehouden, kwam de wens naar voren regelmatig geïnformeerd te worden over interessante gebeurtenissen en ontwikkelingen bij het Militaire Luchtvaart Museum. Ook het bestuur heeft behoefte aan meer contact met de 'vrienden' om o.a. stichtingszaken te kunnen meedelen, reacties te kunnen oproepen, ideeën te kunnen spuien, etc. Wij komen daarom met de Nieuwsbrief. Voorlopig moet deze - vooral uit financiële overwegingen - bescheiden van opzet zijn. Het is de bedoeling de Nieuwsbrief eens per drie of vier maanden uit te brengen. Het bestuur hoopt dat de Nieuwsbrief in een behoefte zal voorzien en zal bijdragen de betrokkenheid van onze dona teurs bij het Museum en de stichtingsactiviteiten te vergroten. H. Dieters. OPROEP AAN LEDEN Normaal gesproken is het Museum op feestdagen geslo ten. Eigenlijk is dat jammer, omdat deze dagen een goede gelegenheid bieden om het Museum te bezoeken. De directie van het Museum heeft daarom het plan opgevat als proef op de volgende feestdagen toch de poorten te openen: Tweede Paas dag (12/4), Koninginnedag (30/4), Bevrijdingsdag (5/5) en Hemelvaartsdag (20/5). Dit plan kan alleen lukken, indien er assistentie wordt verleend bij het houden van toezicht. De eerste proefdag - Tweede Paasdag was een gewel dig succes. Zo'n 1500 bezoekers werden genoteerd. Voorwaar een stimulans om door te gaan. Wel is gebleken dat er minstens 6 toezichthouders nodig zijn, wat met de eigen personeels bezetting nooit lukt. Vandaar deze dringende oproep voor vrijwilligers die op deze dagen belangeloos assistentie willen verlenen. Het zou erg jammer zijn met dit initiatief te moeten stoppen." De eerste vrijwilligers hebben zich al aangemeld en u kunt dat ook doen, bij de conservator Dhr Glerum (tel 03404 - 34222, toestel 2838 of 2270). EEN UITGAVE VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAART MUSEUM.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1982 | | pagina 1