Redactie-adres: Nummer 3 Jacob Catalaan 18 3931 TE Woudenberg september 1982 Tel 03498 - 3496 DONATEURSDAG 1982 Zoals reeds vermeld in de vorige Nieuwsbrief, houden wij op zaterdag 30 oktober a.s. onze donateursdag 1982. Gaarne nodigt het bestuur alle 'vrienden' van het Militaire Luchtvaart Museum uit deze donateursdag bij te wonen. We houden deze dag - uiteraard - in 'ons' museum te Soesterberg (plattegrond Soes- terberg, zie achterzijde). Het programma luidt al3volgt: 10.00 - 10.30 uur. Ontvangst met koffie. 10.30 - 11.00 uur. Welkomstwoord door de voorzitter; aansluitend mededelingen van het bestuur en causerie door de heer G.W. Glerum, conservator van het museum (huidige collectie, toe komstige ontwikkelingen) 11.00 - 11.30 uur. Rondleiding door Hal A. 11.30 - 12.00 uur. 3tarfighter-film voorafgegaan door een korte inleiding door Kapitein J.B. Huisman, maker van de film. Kap Huisman, thans vlieger op de F-16heeft deze film ge maakt als een persoonlijk souvenir aan de periode waarin hij de 'One-O-Four1 vloog..De film geeft een goede indruk van het vliegen in de F-104G Starfighter. 12.00 - 13.15 uur. Aperitief en lunch tijdens welke het bestuur tot een informele gedachtenwisseling hoopt te komen met de donateurs 13.15 - 14.00 uur. Rondleiding Hal B. De kosten van de lunch zullen ƒ5,00 per persoon bedra gen. I.v.m. de toegang tot het Kamp van Zeist en de voorberei dingen voor de lunch verzoeken wij u uw deelname oer briefkaart q-q te geven aan de secretaris, Ir. W. Baggerman, Amstelkade 43 huis, 1078 AG Amsterdam. Introductie op beperkte schaal is toegestaan. We verzoeken u vriendelijk om bij uw opgave te ver melden met hoeveel personen u aan de lunch wenst deel te nemen. Uw opgave wordt verwacht uiterlijk ou 18 oktober 1982. Het Bestuur NOTITIES UIT HET MUSEUM Het is met een mengeling van weemoed en dankbaarheid, dat ik de pen ter hand heb genomen voor het schrijven van deze - in mijn huidige functie - laatste notitie. Weemoed omdat ik - in verband met leeftijdsontslag - een post ga verlaten waar ik EEN UITGAVE VAN OE STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAART MUSEUM.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1982 | | pagina 1