met erg veel plezier heb gewerkt. Het bestuderen, vastleggen en uitdragen van de militaire luchtvaarthistorie is en blijft een boeiende taak die geen moment aanleiding geeft tot verveling. Dankbaarheid omdat ik in mijn werk werd gesteund door voortreffe lijke medewerkers en 'last but not least' door een steeds groter wordend aantal supporters i.e. de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum en haar donateurs. Ik ben er zeker van dat u mijn opvolger, Luitenant Kolonel J.A. Boon, op dezelfde wijze als u dat voor mij deed, mede werking zult verlenen. Het is voor mij een fijne gedachte te weten dat Overste Boon met veel enthousiasme de functie heeft aan vaard en al het mogelijke zal doen om het museum uit te bouwen en te vervol maken. Ten aanzien van de toekomstplannen voor het museum zal ik ditmaal niets uit de doeken doen. Op de donateursdag - 30 oktober a.s. - zullen de plannen worden 'onthuld' door de conservator de heer G-lerum. In de eerste plaats wekt dit wel licht uw nieuwsgierigheid en móét u derhalve wel naar de dona teursdag komen; in de tweede plaats kunnen de plannen in over leg met mijn opvolger waar nodig nog worden bijgesteld. Omtrent de bouw van de gedachtenishoekkan ik u be richten dat de 'ruw-bouw' klaar is. Begonnen kan nu worden met de inrichting. In ieder geval kunt u op 30 oktober kennis nemen van een waardige gedenkplaats voor onze gevallenen. Rest mij u nogmaals te danken voor uw steun en uw vriendschap. Tot ziens in mijn nieuwe functie als donateur. M.H.Cr. Coolen (Hoofd Mili taire Luchtvaart Historie, tevens Directeur Mil. Lucht vaart Museum) De Stichting en haar bestuur zullen nog elders afscheid nemen van Lt-Kol Coolen die op 1 november a.s. met leeftijdsont slag gaat. Aansluitend op bovenstaande notitie wil de Nieuws brief-redacteur vast op deze plaats Overste Coolen danken voor zijn bijdragen in de Nieuwsbrief. Overste, onze samenwerking op dit punt was kort - de Nieuwsbrief is nog erg jong - maar bijzon der plezierig. We konden u al rekenen tot onze vaste 'schrijvers'; uw notities met actualiteiten omtrent 'ons' museum vormden een waardevolle bijdrage in elke Nieuwsbrief. Hartelijk dank daarvoor. We verwelkomen hier tevens de nieuwe directeur, Lt-Kol Boon, die - wij zijn daarvan overtuigd - met enthousiasme de pen zal overnemen van zijn voorganger om de 'Notities uit het Museum' te schrijven voor de Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum. J.P. Algera B-24 BOVEN WATER Onder bovenstaande titel zond op 22 december 1975 de NCRV een programma uit - in de serie 'De tijd stond even stil' - over de berging van een B-24 Liberator en de geschiedenis van dit vliegtuig en zijn bemanning. Het vliegtuig werd gevonden in 1968 langs de Oostvaardersdijk in Zuid-Flevoland (zo'n 20 km NO van Muiderberg) toen dit deel van de polder droogviel. Vandaag vormt in 'ons' museum een deel van de wrakstukken van deze zelfde B-24 een stil saluut aan al die geallieerde vliegers die in de Tweede Wereldoorlog hun leven lieten in de strijd te gen Hitler's Derde Rijk. Deze wrakstukken hebben een gepaste plaats gekregen rond de entree van de 'gedachtenishoek'. - 2 -

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1982 | | pagina 2