tallen uren, maar daarin kwam verbetering doordat nieuwe smeer middelen en oliën werden uitgevonden. Van die ontwikkelingen profiteren wij vandaag nog. Opvallend bij de Schneider-races is dat de ingeschreven vliegtuigen hoegenaamd alle lijnmotoren had den. Die gaven niet alleen betere stroomlijn, maar dat kwam ook omdat de stermotoren toen minder ver ontwikkeld waren. Kortom, als u in het museum bent, bekijk dan eens de Spitfire met deze achtergrondinformatie. H.J.E. van der Kop NIEUWSBRIEFJES College van Advies. De statuten van onze stichting maken het mo gelijk een College van Advies in te stellen. Enige tijd geleden heeft het bestuur daartoe een aantal personen benaderd die de luchtvaart een warm hart toedragen. De volgende heren zijn bereid gevonden zitting te nemen in een dergelijk college: - Mr. R. Hotke, Directeur-Generaal van Culturele Zaken van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. - D. Krook, Lid van de Raad van Bestuur van Fokker B.V. -Mr. J.C. Lankhof, Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Aviodome - Luitenant-Generaai KLu b.d. W. den Toom, voormalig Staatssecre taris Luchtmacht en Minister van Defensie. Het bestuur is bijzonder verheugd met het aldus gevormde College van Advies en verwacht dat de leden daarvan vanuit hun functie en achtergrond en met hun ervaring, ideeën en deskundig heid een belangrijke bijdrage zullen kunnen leveren in het bereiken van de doelstelling van de stichting. Op 25 augustus jl. vond de eerste bijeenkomst van het stichtings bestuur en het College van Advies plaats. Naast een kennismaking over en weer werd tijdens een rondgang opening van zaken gegeven over het wel en wee van het museum. Voorts werd uitvoerig gedis cussieerd over voor het museum belangrijke zaken, zoals het uitgeven van een catalogus, subsidiemogelijkheden voor projecten, samenwer king met andere musea enz. Het bestuur stelt zich voor u tijdens de komende donateurs dag nog nader over het College van Advies te informeren. Belangrijke bijdrage voor het museum. Op 30 augustus jl. was de Ne derlandse luchtvaart pers bijeen in het museum. Bij die gelegenheid overhandigde Commandeur vlieger b.d. H.J.E. van der Kop een cheque van ƒ1750.- aan de voorzitter van onze stichting. Schenkers waren leden van 320 Squadron van de MLDoud 320-ers en 320 sympa thisanten; het bedrag werd bijeen gebracht onder het motto '320 ook in het museum'. De 320-ers worden vanaf deze plaats nogmaals heel hartelijk bedankt. Zij kunnen ervan overtuigd zijn dat met dit bedrag hun streven zal worden nagekomen. Fokker-fotogalerijTijdens de bovengenoemde bijeenkomst van de Neder landse luchtvaartpers in het museum droeg de heer W.G. Elias, na mens de Raad van Bestuur van Fokker een fraaie fotogalerij over aan de Koninklijke Luchtmacht voor plaatsing in het Militaire Lucht vaart Museum. Namens de Luchtmacht nam Generaal-Majoor A.J. Meulen- broek de collectie in ontvangst. De fotogalerij heeft een prominente plaats gekregen in Hal A en heeft als titel 'Fokker-vliegtuigen voor de Militaire Luchtvaart'. Getoond worden bekende (o.m. D.VII, C.10, D.21 en G.1) en minder bekende militaire Fokkers. In de vori ge Nieuwsbrief werd geschreven over drijvervliegtuigen van de MLD; ook deze toestellen zijn in de fotogalerij vertegenwoordigd met o.m. de C.11W, de C.14W en de T.8W.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1982 | | pagina 5