DE VLIEGTUIGEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAART MUSEUM Fokker S-11 Instructor In 1946 nam de Nederlandse luchtmacht ten behoeve van de beginopleiding 56 De Havilland DH-82 Tiger Moth vliegtui gen over van de RAF (36 toestellen voor de opleiding plus een reserve van 20 toestellen)Volgens de RAF werd hiermee onze behoefte voor het beoogde doel over een periode van negen jaar gedekt. Door een gewijzigde opleidingsplanning en het feit dat ook door de Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (ML-KNIL) een aanvraag was gedaan voor lesvliegtuigen, bleek echter al gauw dat het aanwezige kwantum van 56 lestoestellen moest worden uitgebreid. De voor deze uitbreiding benodigde Tiger Moths konden echter niet meer door de RAF worden geleverd, zodat men gedwongen was om te zien naar een ander vliegtuigtype Bij de Fokker-fabriek in Amsterdam had men inmiddels een ontwerp gemaakt voor een elementair lesvliegtuig, de S-11 Na bestudering van het Fokker-ontwerp door deskundigen van het Directoraat der Luchtstrijdkrachten en van het Ministerie van Koloniën deed de Directeur der Luchtstrijdkrachten, Kolo nel I.A. Aler, een voorstel aan de Minister van Oorlog en Marine om twee proefseries van ieder tien S-11 vliegtuigen te bestellen voor een prijs per vliegtuig van ƒ38.000,-. Hierbij werd de mogelijkheid geopperd de prijs terug te bren gen tot ƒ36.000,- indien ook de ML-KNIL zou besluiten tot een bestelling van een serie van tien stuks. Naast de Mili taire Luchtvaart had ook de Rijksluchtvaartschool (RLS) be langstelling en overwoog men daar de aanschaf van tien toe stellen. Toen echter bleek dat de RLS geen bemoeienis zou krijgen met de opleiding van militaire vliegers (daar is eni ge tijd sprake van geweest) ging deze aanschaf niet door. Ondanks de belangstelling van de ML-KNIL - er waren al fond sen ten bedrage van ƒ305.000,- aangevraagd bij het Ministe rie van Koloniën voor aanschaffing van tien S-11 vliegtuigen - kwam het niet tot een bestelling. Aldus bleef het Commando Legerluchtmacht Nederland over als enige gegadigde. Op 24 september 1949 werd door de Chef van de Luchtmachtstaf, na verkregen machtiging van de Minister van Oorlog en Marine, aan Fokker opdracht verstrekt tien S-11 vliegtuigen te leveren voor een prijs van ƒ38.000,- per stuk. In 1950 heeft men nog getracht de S-11 te laten deelnemen aan evaluatieproeven voor een lesvliegtuig ten be hoeve van de beginopleiding bij de luchtmachten van Engeland, Canada en de Verenigde Staten. Men wilde namelijk tot een ze kere vorm van standaardisatie komen bij de beginopleiding in deze landen. Van de voorgenomen standaardisatie kwam echter weinig terecht. De US Air Force en US Navy schaften de Beech T-34 aan, de RAF en de RCAF de DHC-1 Chipmunk. De S-11 heeft niet aan de evaluatie deelgenomen. In totaal kwam het tot de volgende contracten tussen de Nederlandse luchtmacht en de firma Fokker: 6

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1983 | | pagina 6