biJSEUH STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAART MUSEUM JANUARI 1987 Nr.: 20 WORDT HET EEN GOED 1 987 Ongetwijfeld een passende vraag bij een jaarwisseling. Terugblikkend kunnen we- in ieder geval constateren dat 1986 voor het Militaire Luchtvaart Museum succes vol is verlopen. Het groeiende bezoekerstal laat zien dat ons museum een trekpleister voor velen is en in toenemende mate wordt opgenomen in georganiseerde dag-excursies. Ook wordt de kring van belangstellenden vergroot nu het MLM regelmatig gastvrij heid biedt aan kunstuitingen. Conclusie: het Militaire Luchtvaart Museum heeft zijn bestaansrecht overduidelijk aangetoond en bevestigd en vervult een belangrijke recreatieve, educatieve en public-relations taak. De plannen voor 1987 zijn veelbelovend en vast en zeker stimulerend voor de inte resse die het museum heeft als trefpunt met de historie en ontwikkeling van onze militaire luchtvaart. De directie en alle medewerkers kunnen m.i. 1987 met vertrou wen tegemoet zien en zich voorbereiden op een interessant maar ook druk jaar. Ik wens hen daarbij veel succes en sterkte toe. Ook voor onze „Stichting Vrienden" kan 1987 een goed jaar worden. U kunt daarin bijdragen door uw belangstelling voor onze activiteiten uit- en over te dragen bin nen uw vrienden- en kennissenkring. Zo'n betrekkelijk gemakkelijk initiatief uwer zijds vergroot het aantal donateurs en daarmee onze mogelijkheden het museum te steunen. Gezamenlijk nemen wij aldus een aanloop voor het jubileumjaar 1988, een jaar waarin onze Stichting vanzelfsprekend bijzondere activiteiten zal willen ontplooien. Gaarne wens ik u tenslotte een goed en gelukkig 1987 toe. H. Dieters. STICHTINGS-SECRETARIAAT Door het overlijden van Lt-Kol KLu b.d. M.G.H. Coolen is de functie van secretaris vakant geworden. Ons bestuurslid, de heer H.J. de Jong, is bereid gevonden het secretariaat te gaan voeren en doet dat reeds sinds 1 november 1986. De heer de Jong is zeker geen onbekende in onze Stichting; hij verzorgt de administratieve ondersteuning van het "Project Gelegenheidsenveloppen", is lid van de Werk groep Curiosa en heeft als toezichthouder een regelmatig en goed contact met de museumdirectie. Wij wensen hem veel succes toe in zin nieuwe activiteit. H. Dieters M(HUDmW7 EEN UITGAVE VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAART MUSEUM Secretariaat H.J. de Jong 'ieter de Hooghstraat 19 3202 TW Spijkenisse Telefoon 01880 - 12.8.43 Penningmeester en ledenad ministratie Laan van Leeuwesteyn 7 2271 HH Voorburg Telefoon 070 - 86 22 38 Postbank 43 75 078 Voorburg Bankrelatie Nutsspaarbank Rekening nr. 89.06.28.912 Redactie - adres e Beaufortweg 15 3711 BW Austeriitz Telefoon 03439 - 16 57 Druk Grafisch Bedrijf Tressel Voorburg Telefoon 070 - 868.262 C'87 Vormgeving druk

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1987 | | pagina 1