Oproep minder dan 900 vliegtuigen werden op de eerste oorlogsdag door de Luftwaffe tegen Nederland ingezet. Na vier dagen verwoede strijd capituleerden de Nederlandse strijd krachten. Er waren nog slechts een handvol vliegtuigen overgebleven. Gelukkig wisten leerlingen en instructeurs van de vliegscholen Haamstede en Souburg via België en Frankrijk naar Engeland te ontkomen, waar zij onder meer de aanzet vormden van het latere 322 'Dutch Spitfire Squadron'. Gedurende de periode 1942 1945 nam dit squadron aktief deel aan een groot aantal operaties boven bezet gebied. Grote bekendheid verwierven zij met het neerhalen van de gevreesde V-I vliegende bommen. Behalve in 322 dienden ook vele Nederlanders in andere RAF-squadrons. VAN LUCHTSTRIJDKRACHTEN NAAR KONINKLIJKE LUCHTMACHT Na beëindiging van de tweede wereldoorlog moesten de Nederlandse luchtstrijdkrachten weer van de grond af worden opgebouwd. Met groot elan gingen de 'oud-Soesterber- gers' en ex-'Engelandvaarders' aan de slag. Van de RAF werden grote aantallen vlieg tuigen overgenomen waarmee onder andere de elementaire en voortgezette vliegeroplei dingen van start konden gaan. 322 Squadron werd heropgericht en met Spitfires uitgerust. Dit squadron zou de traditie voortzetten van het 322 Dutch Spitfire Squadron uit Enge land. Met de Gloster Meteor Mk. IV deed in 1948 de eerste straaljager zijn intrede bij de luchtstrijdkrachten. Door de inmiddels toe genomen spanningen tussen Oost en West werd in dat zelfde jaar de NAVO opgericht om zo met een aantal Westerse bondgenoten één front te vormen tegen de Russische expansiedrang. Helaas waren de West-Eu- ropese landen niet bij machte op korte termijn hun defensie zelf volledig te finan cieren. De Verenigde Staten schoten daarop te hulp door het beschikbaar stellen van enorme aantallen vliegtuigen, schepen, tanks en ander materieel. De Nederlandse luchtstrijdkrachten ontvingen 16 Dakota's, 187 Thunderjets, 28 Beechcrafts, 162 Piper Cubs, 63 T-33's, 36 Hiller helicopters, 167 Thunderstreaks, 24 Thunderflashes, 62 F- 86K's en 9 Beavers. Een aantal van deze vliegtuigen bleef tot in de zeventigerjaren in gebruik. De belangrijkste dag in de geschiedenis van de luchtmacht is ongetwijfeld 11 maart 1953. Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan verleende Hare Majesteit Koningin Juliana het predikaat Koninklijke aan de lucht macht. Naast de Koninklijke Marine en de Koninklijke Landmacht was de Koninklijke Luchtmacht nu ook een zelfstandig krijgs machtdeel. In 1963 ging de laatste grote wens in vervulling toen Hare Majesteit Koningin Juliana aan de vijftigjarige Konink lijke Luchtmacht een vaandel uitreikte. Nu bij het 75-jarig bestaan is de Koninklijke Luchtmacht een efficiënt hoogwaardig tech nisch bedrijf. Met haar moderne F-16 jacht vliegtuigen en geleide wapensystemen is zij een belangrijke schakel in het NAVO verde digingsstelsel. Een Koninklijke Luchtmacht om trots op te zijn. f J. van den Berg Over de voertuigen, die bij de Koninklijke Marine en in het bijzonder bij de Marine luchtvaartdienst in gebruik zijn geweest, is weinig bekend. De 'afdeling militaire voertuigen' van de Nederlandse vereniging ter beoefening van de militaire historie is thans bezig een overzicht samen te stellen van genoemde voertuigen. Indien U over gegevens en/of foto's beschikt van marine-voertuigen, dan zouden wij het bijzonder op prijs stellen deze van U te mogen kopiëren. Reacties gaarne zenden aan: J. van den Berg Cronestein 85 2804 EL GOUDA Tel.: 01820-3 42 83 15

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1988 | | pagina 15