STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAART MUSEUM Beschermheer: Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden. Samenstelling van het bestuur: Voorzitter: H. Dieters, Dammenseweg 10, 8723 CN Koudum, telefoon 05142-2324. Secretaris: H.J. de Jong, Pieter de Hooghstraat 19, 3202 TW Spijkenisse, telefoon 01880 12843 Penningmeester en ledenadministra tie: Ir. H. Doppenberg, Land van Ravenstein- straat 26, 5402 EK Uden, telefoon: 04132-66564. Leden: H.J.E. van der Kop, Ir. M. Staal, P. Alting. Bankrelaties: Rabobank, Uden, rek.nr.: 17 15 85 348. Postbank rek.nr.: 43 75 078, Uden. Redaktie: H.G. Berfelo, De Beaufortweg 15, 3711 BW Austerlitz, telefoon 03439 1657 De Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum heeft ten doel: Het geven van steun aan het Militaire Luchtvaart Museum te Soesterberg, in al haar recreatieve, educatieve en public- relationstaken, alsmede bij het streven naar het instandhouden van een collec tie betreffende de geschiedenis van het luchtwapen. Het Militaire Luchtvaart Museum is ge vestigd op het Kamp van Zeist aan de Kampweg te Soesterberg. Het museum is gratis toegankelijk en is geopend van 1 april t/m 30 december; dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur, op zondagen, 2de Paasdag en 2de Pinksterdag van 12.00 tot 16.30 uur (1ste Paasdag, 1ste Pinksterdag en beide Kerstdagen gesloten). Militaire Luchtvaart Museum Kamp van Zeist Postbus 160 3769 ZK Soesterberg Telefoon 03404-34222 Toestel 2270 Op het omslag: De Dornier Wal, D-21 op weg naar Indië. 2

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1989 | | pagina 2