Ook U kunt auteur zijn! Met deze 30ste Nieuwsbrief is het 8ste levensjaar van ons blad aangebroken. Sinds het begin in april 1982 hebben inhoud en layout van de Nieuwsbrief nogal wat wijziging ondergaan. Van een simpel stenciltje van 2 vellen A4 aan beide kanten bedrukt toen, naar nü een goed verzorgde en van illustraties voorziene uitgave, die zo'n 20 tot 24 pagina's per nummer telt en een verscheidenheid aan interessante informatie biedt. Deze ontwikkeling heeft er toe geleid dat de Nieuwsbrief een vrij belangrijke kostenpost voor de stichtingskas is geworden; in de begroting 1989 is een bedrag van 8.000,- uitgetrokken. Dit betekent dat circa 60 96 van uw donatie aan de Nieuwsbrief wordt be steed. Het bestuur acht dit een goede investering. Mede op grond hiervan moeten redacteur en bestuur zich inzetten voor het behouden van een zo goed mogelijke kwali teit van onze Nieuwsbrief. Immers hij moet waar voor zijn geld bieden. In dat kader passen de pogingen om de kring van schrijvers te verruimen. In de nummers van de laatste 2 a 3 jaar kunt u de resultaten hiervan reeds zien. Naast die van de kern van vaste medewerkers, waarvoor wij zeer erken telijk zijn ontvangt de redacteur bijdragen van andere vrienden, die veelal ontboeze mingen zijn van persoonlijke ervaringen of beschrijvingen van verworven kennis. Ik vind dit een goede ontwikkeling die ik graag nog meer wil stimuleren. Ongetwijfeld bevinden zich onder onze vrienden mensen die uit hun (vroegere) betrokkenheid bij de militaire luchtvaart iets te vertellen hebben. Belevenissen, bijzonde re evenementen, eigen ervaringen op bijv. operationeel of materieel gebied e.d., on derwerpen die voor onze vriendenkring interessante leesstof zullen zijn. Ik doe graag een beroep op hen om ons te helpen de Nieuwsbrief nog aantrekkelijker te maken. Redacteur Berfelo is natuurlijk steeds bereid u nadere gegevens over eventuele bijdragen te verschaffen. H. Dieters Om te noteren in Uw agenda: 4 november DONATEURSDAG! NIEUW BESTUURSLID In het dagelijks bestuur is onlangs besloten de heer G. Mulder uit te nodigen toe te treden tot het stichtingsbestuur. De heer Mulder, die sinds eind 1987 de activiteiten van 4De Brik' coördineert en ook qua uitvoering veel werk voor zijn rekening neemt, heeft positief op ons verzoek gerea geerd. Op bestuursniveau zullen onze win kelzaken hierdoor nog beter en sneller kunnen worden behartigd. 4

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1989 | | pagina 4