1990 - Op de drempel van een 'nieuw' decennium! Niemand zal kunnen ontkennen dat er thans in onze wereld turbulente ontwikkelingen plaatsvinden. Ontwikkelingen met zeer grote politieke en militaire consequenties die onze samenleving ingrijpend zullen kunnen veranderen. Hoe en met welk eindresultaat blijft nog een open vraag. Wat geen twijfel lijdt is dat wat achter ons ligt niet verandert. Geschiedenis ligt in feitelijkheden verankerd. Bij een aantal belangrijke toekomstbepalende historische gebeurtenissen speelde onze militaire luchtvaart een rol van betekenis. Het Militaire Luchtvaart Museum is daarvan de spiegel die, door de getoonde vliegtuigen, hun inzet en de daarbij betrokken mensen, een beeld geeft van de harde werkelijkheid. Die presentatie biedt de aandachtige bezoeker het luchtvaart historisch materiaal waaruit lessen voor de toekomst kunnen worden getrokken. Lessen die stellig ook van grote betekenis zijn in veranderende tijden en omstandigheden indien zaken als het behoud van democratische waarden en integriteit in het geding zijn. Mede op grond hiervan is het zo belangrijk dat een historische verzameling als in het M.L.M. aanwezig, in stand wordt gehouden en voor een ieder toegankelijk blijft. Onze wens voor het Nieuwe Jaar ligt dan ook voor de hand. Luchtmacht- en Marineleiding blijft u er voor zorgen dat het Militaire Luchtvaart Museum als vooraanstaand museum zijn doelstelling en taken ook in het nieuwe decennium kan blijven waarmaken. De Stichting Vrienden kon 1989 met een gunstig resultaat afsluiten. Het aantal vrienden groeide gestaag, zodat een streefgetal van 600 voor eind 1990 te halen lijkt. Uw inzet daarbij in het nieuwe jaar is en blijft uiteraard onontbeerlijk. Wij rekenen op u! Ook de financiële positie van de stichting is gunstig; onze penningmeester geeft daarover enige informatie elders in dit nummer. De groep vrijwilligers van 'de Brik' en van het project gelegenheidsenveloppen, die voor zulke goede resultaten zorgde, verdient ons aller dank en waardering. Graag doen wij ook in 1990 weer een beroep op hen. Tenslotte wens ik u allen een gelukkig en voorspoedig 1990 toe en in het bijzonder voor ons museum veel succes en voldoening onder de nieuwe leiding. H. Dieters 3 EEN UITGAVE VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAART MUSEUM

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1990 | | pagina 3